0 امتیاز
قبل در علم و دانش توسط (30 امتیاز)
دوباره دسته بندی کردن قبل توسط

معنی driving the creation of increasingly more data in healthcare در این جمله چیست؟

Meaningful Use requirements are driving the creation of increasingly more data in healthcare, and healthcare organizations need to implement policies and programs to govern the use of this data to ensure data integrity.

سوالات مشابه

+1 امتیاز
1 پاسخ 1.7هزار بازدید
سوال شده 10 سال قبل در علم و دانش توسط سلطانی (1.1هزار امتیاز)
0 امتیاز
2 پاسخ 2.1هزار بازدید
0 امتیاز
4 پاسخ 1.1هزار بازدید
0 امتیاز
2 پاسخ 1.0هزار بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1.2هزار بازدید
+1 امتیاز
3 پاسخ 2.2هزار بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 2.5هزار بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 3.2هزار بازدید
...