سوال های اخیر با برچسب "اصطلاح"

+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3540 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.375 بازدید
سوال 8 ماه قبل در تالار علم و دانش توسط N.SA (791 امتیاز)
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2276 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.33120 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.33586 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.27136 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.94478 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.26134 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.47241 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.53269 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.31163 بازدید
سوال 1 سال قبل در تالار هنر توسط N.SA (791 امتیاز)
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.27142 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.77399 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.64332 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.29153 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.43229 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.28150 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.1600 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.56304 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.21124 بازدید
...