سوال های اخیر با برچسب "اصطلاح"

+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.46124 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.25101 بازدید
سوال 1 سال قبل در تالار علم و دانش توسط N.SA (791 امتیاز)
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.22109 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.39204 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.62965 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.33217 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.99656 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.25168 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.5331 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.55364 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.33220 بازدید
سوال 1 سال قبل در تالار هنر توسط N.SA (791 امتیاز)
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.33222 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.01685 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.65439 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3208 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.45312 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.36247 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.11780 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.64450 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.22159 بازدید
...