سوال های اخیر با برچسب "اصطلاح"

+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.5336 بازدید
سوال 2 ماه قبل در تالار علم و دانش توسط N.SA (751 امتیاز)
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3354 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2750 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.75197 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2788 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.88293 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2893 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.46152 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.53175 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2482 بازدید
سوال 11 ماه قبل در تالار هنر توسط N.SA (751 امتیاز)
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2585 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.55187 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.57196 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3106 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.42151 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2798 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.02375 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.51186 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2289 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.39166 بازدید
...