سوال های اخیر با برچسب "اصطلاح"

+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.7425 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3456 بازدید
سوال 5 ماه قبل در تالار علم و دانش توسط N.SA (791 امتیاز)
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2463 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3187 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.08387 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.26111 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.89383 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.27114 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.46198 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.53229 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.26116 بازدید
سوال 1 سال قبل در تالار هنر توسط N.SA (791 امتیاز)
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.26115 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.64281 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.62273 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.28130 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.41187 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.27123 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.07498 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.55255 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.22109 بازدید
...