سوال های اخیر با برچسب "اصطلاح"

+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.5530 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.447 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.04129 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4353 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.5265 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.6378 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3649 بازدید
سوال 4 ماه قبل در تالار هنر توسط N.SA (746 امتیاز)
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2736 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4966 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4257 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4670 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.5786 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4163 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.98157 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4978 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3364 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.51112 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.6132 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.489 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2557 بازدید
...