کاربر "bteimoor"

زمان عضویت: 6 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "bteimoor"

امتیاز: 30 امتیاز (رتبه #317)
سوال ها: 8تمام سوال های پرسیده شده توسط bteimoor ›
جواب ها: 1تمام جواب های ارائه شده توسط bteimoor ›
نظرها: 1
رأی های داده شده: 0 سوال, 1 جواب
رأی های داده شده: 1 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 5 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "bteimoor"

0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1473 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.37436 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.31218 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.11183 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.16272 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.16284 بازدید
...