کاربر "شاکر"

زمان عضویت: 6 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "شاکر"

امتیاز: 575 امتیاز (رتبه #40)
سوال ها: 416 (140 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط شاکر ›
جواب ها: 192 (4 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط شاکر ›
نظرها: 45
رأی های داده شده: 27 سوال, 216 جواب
رأی های داده شده: 240 رأی مثبت, 3 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 204 رأی مثبت, 1 رأی منفی

فعالیت های اخیر "شاکر"

0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 11.8371 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 424 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 2.6716 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 324 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 2.2518 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.5352 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.3748 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.6658 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 1.5755 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 1.1944 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.731 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 1.1149 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 1.3258 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.6935 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.8242 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.2566 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 1.5381 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 2.25160 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.3495 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3726 بازدید
...