کاربر "شاکر"

زمان عضویت: 7 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "شاکر"

امتیاز: 655 امتیاز (رتبه #42)
سوال ها: 470 (140 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط شاکر ›
جواب ها: 202 (5 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط شاکر ›
نظرها: 45
رأی های داده شده: 27 سوال, 216 جواب
رأی های داده شده: 240 رأی مثبت, 3 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 212 رأی مثبت, 1 رأی منفی

فعالیت های اخیر "شاکر"

+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2823 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4168 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3557 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1524 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.5182 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1626 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3863 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2244 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.46213 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2656 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.365 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2559 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2969 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2150 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2355 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2970 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3181 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.45116 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2462 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2668 بازدید
...