کاربر "شاکر"

زمان عضویت: 5 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "شاکر"

امتیاز: 565 امتیاز (رتبه #39)
سوال ها: 380 (140 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط شاکر ›
جواب ها: 184 (4 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط شاکر ›
نظرها: 45
رأی های داده شده: 27 سوال, 216 جواب
رأی های داده شده: 240 رأی مثبت, 3 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 202 رأی مثبت, 1 رأی منفی

فعالیت های اخیر "شاکر"

0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 4.1725 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 2.2527 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 2.1726 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.9250 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.6341 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.19189 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2848 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2644 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2237 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2953 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3768 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2445 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3871 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1937 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4283 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2447 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.56110 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2245 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.3260 بازدید
...