کاربر "شاکر"

زمان عضویت: 6 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "شاکر"

امتیاز: 610 امتیاز (رتبه #40)
سوال ها: 425 (140 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط شاکر ›
جواب ها: 196 (5 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط شاکر ›
نظرها: 45
رأی های داده شده: 27 سوال, 216 جواب
رأی های داده شده: 240 رأی مثبت, 3 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 206 رأی مثبت, 1 رأی منفی

فعالیت های اخیر "شاکر"

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 2.7533 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 3.2539 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 3.2539 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 2.3314 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 212 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 3.7972 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 1.4728 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4316 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3814 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.6286 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4323 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.9651 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 3.42236 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.1982 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4128 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.5136 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.5237 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.9390 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.9188 بازدید
...