کاربر "شاکر"

زمان عضویت: 6 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "شاکر"

امتیاز: 640 امتیاز (رتبه #41)
سوال ها: 461 (140 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط شاکر ›
جواب ها: 200 (5 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط شاکر ›
نظرها: 45
رأی های داده شده: 27 سوال, 216 جواب
رأی های داده شده: 240 رأی مثبت, 3 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 210 رأی مثبت, 1 رأی منفی

فعالیت های اخیر "شاکر"

0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 1.6735 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 1.5733 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.1327 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.9623 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.8320 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.0745 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 1.4555 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 137 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.8941 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.8338 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.12120 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3335 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 1.24136 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.449 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.5567 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.7595 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.7493 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4765 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1519 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.5171 بازدید
...