کاربر "شاکر"

زمان عضویت: 7 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "شاکر"

امتیاز: 650 امتیاز (رتبه #41)
سوال ها: 469 (140 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط شاکر ›
جواب ها: 202 (5 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط شاکر ›
نظرها: 45
رأی های داده شده: 27 سوال, 216 جواب
رأی های داده شده: 240 رأی مثبت, 3 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 211 رأی مثبت, 1 رأی منفی

فعالیت های اخیر "شاکر"

+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.8755 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4126 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.318 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.7746 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3320 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.638 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3636 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.52189 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3338 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3844 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.454 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3649 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2738 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3245 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4461 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4164 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.5686 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3350 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3658 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.349 بازدید
...