کاربر "شاکر"

زمان عضویت: 6 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "شاکر"

امتیاز: 615 امتیاز (رتبه #40)
سوال ها: 437 (140 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط شاکر ›
جواب ها: 196 (5 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط شاکر ›
نظرها: 45
رأی های داده شده: 27 سوال, 216 جواب
رأی های داده شده: 240 رأی مثبت, 3 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 207 رأی مثبت, 1 رأی منفی

فعالیت های اخیر "شاکر"

+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 2.814 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 210 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.9732 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.9732 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.9431 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.7228 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.935 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4618 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 1.7369 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 140 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.6728 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.9339 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.8454 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.1473 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.277 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.2272 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.6639 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 2.28164 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4935 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2119 بازدید
...