کاربر "شاکر"

زمان عضویت: 8 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "شاکر"

امتیاز: 685 امتیاز (رتبه #41)
سوال ها: 470 (140 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط شاکر ›
جواب ها: 204 (6 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط شاکر ›
نظرها: 45
رأی های داده شده: 27 سوال, 216 جواب
رأی های داده شده: 240 رأی مثبت, 3 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 214 رأی مثبت, 1 رأی منفی

فعالیت های اخیر "شاکر"

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.56232 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2106 بازدید
+1 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 0.23141 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.21125 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1270 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.39234 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1166 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.19115 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.16105 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.37334 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1595 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.22146 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2133 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.46308 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.19131 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.15103 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.16111 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.36247 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.45312 بازدید
...