کاربر "شاکر"

زمان عضویت: 8 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "شاکر"

امتیاز: 685 امتیاز (رتبه #41)
سوال ها: 470 (140 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط شاکر ›
جواب ها: 204 (6 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط شاکر ›
نظرها: 45
رأی های داده شده: 27 سوال, 216 جواب
رأی های داده شده: 240 رأی مثبت, 3 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 214 رأی مثبت, 1 رأی منفی

فعالیت های اخیر "شاکر"

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.43134 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2294 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.23114 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.22111 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1262 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.44218 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1157 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.21103 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.19103 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.38307 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1584 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.24131 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2115 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.43247 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.18107 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1586 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.18102 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.32192 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.45269 بازدید
...