کاربر "شاکر"

زمان عضویت: 4 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "شاکر"

امتیاز: 545 امتیاز (رتبه #42)
سوال ها: 349 (140 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط شاکر ›
جواب ها: 166 (4 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط شاکر ›
نظرها: 45
رأی های داده شده: 26 سوال, 216 جواب
رأی های داده شده: 239 رأی مثبت, 3 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 199 رأی مثبت, 1 رأی منفی

فعالیت های اخیر "شاکر"

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.9120 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 3.577 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2612 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0972 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.319 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.75114 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4530 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.7852 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1712 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2719 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3625 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4636 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.7458 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.7155 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 1.1189 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.5245 بازدید
...