کاربر "شاکر"

زمان عضویت: 4 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "شاکر"

امتیاز: 545 امتیاز (رتبه #42)
سوال ها: 344 (140 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط شاکر ›
جواب ها: 162 (4 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط شاکر ›
نظرها: 45
رأی های داده شده: 25 سوال, 216 جواب
رأی های داده شده: 238 رأی مثبت, 3 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 199 رأی مثبت, 1 رأی منفی

فعالیت های اخیر "شاکر"

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 412 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 3.6711 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.5711 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.4310 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.5711 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.3320 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 230 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.827 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 2.6545 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.3229 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.2327 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.7345 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 127 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.9325 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.1334 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 133 بازدید
...