کاربر "شاکر"

زمان عضویت: 6 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "شاکر"

امتیاز: 625 امتیاز (رتبه #40)
سوال ها: 456 (140 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط شاکر ›
جواب ها: 197 (5 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط شاکر ›
نظرها: 45
رأی های داده شده: 27 سوال, 216 جواب
رأی های داده شده: 240 رأی مثبت, 3 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 208 رأی مثبت, 1 رأی منفی

فعالیت های اخیر "شاکر"

0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 66 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 44 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.4689 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4628 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 1.491 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3930 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.7255 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.9173 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.8467 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4946 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1613 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.5350 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.9488 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4845 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 194 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3941 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4143 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.5568 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4656 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2632 بازدید
...