کاربر "شاکر"

زمان عضویت: 10 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "شاکر"

امتیاز: 685 امتیاز (رتبه #42)
سوال ها: 470 (140 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط شاکر ›
جواب ها: 204 (6 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط شاکر ›
نظرها: 45
رأی های داده شده: 27 سوال, 216 جواب
رأی های داده شده: 240 رأی مثبت, 3 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 214 رأی مثبت, 1 رأی منفی

فعالیت های اخیر "شاکر"

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.69673 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.21230 بازدید
+1 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 0.25287 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.27312 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.15169 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.33379 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.17191 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2236 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.19222 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.34495 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.13159 بازدید
0 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 0.28341 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.23283 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4490 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.25306 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.15182 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.15187 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.41515 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.43541 بازدید
...