کاربر "شاکر"

زمان عضویت: 5 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "شاکر"

امتیاز: 555 امتیاز (رتبه #39)
سوال ها: 372 (140 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط شاکر ›
جواب ها: 181 (4 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط شاکر ›
نظرها: 45
رأی های داده شده: 27 سوال, 216 جواب
رأی های داده شده: 240 رأی مثبت, 3 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 200 رأی مثبت, 1 رأی منفی

فعالیت های اخیر "شاکر"

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.515 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.818 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.1515 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.2515 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.5713 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.6114 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.7818 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.330 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.719 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.6817 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.6817 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.0429 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.6418 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.0428 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.8324 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.6619 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4814 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.7828 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.6122 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3714 بازدید
...