کاربر "شاکر"

زمان عضویت: 5 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "شاکر"

امتیاز: 565 امتیاز (رتبه #40)
سوال ها: 394 (140 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط شاکر ›
جواب ها: 191 (4 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط شاکر ›
نظرها: 45
رأی های داده شده: 27 سوال, 216 جواب
رأی های داده شده: 240 رأی مثبت, 3 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 202 رأی مثبت, 1 رأی منفی

فعالیت های اخیر "شاکر"

0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 1.8917 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 1.2211 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 1.8917 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 2.0946 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 8.33200 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 2.7967 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.8147 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.1530 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.3336 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.9857 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.8650 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.6635 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.0338 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.9541 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 3.91168 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.5730 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.8850 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.8293 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.4489 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.7652 بازدید
...