کاربر "شاکر"

زمان عضویت: 4 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "شاکر"

امتیاز: 530 امتیاز (رتبه #41)
سوال ها: 324 (140 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط شاکر ›
جواب ها: 144 (4 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط شاکر ›
نظرها: 45
رأی های داده شده: 23 سوال, 215 جواب
رأی های داده شده: 235 رأی مثبت, 3 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 197 رأی مثبت, 1 رأی منفی

فعالیت های اخیر "شاکر"

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 77 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 2.814 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.919 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.3818 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 2.6234 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.569 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.8113 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 7.74147 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.1523 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.0521 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.7616 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 2.6756 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.123 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.419 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.6543 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 127 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 3.03227 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 1.0333 بازدید
...