کاربر "شاکر"

زمان عضویت: 9 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "شاکر"

امتیاز: 685 امتیاز (رتبه #41)
سوال ها: 470 (140 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط شاکر ›
جواب ها: 204 (6 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط شاکر ›
نظرها: 45
رأی های داده شده: 27 سوال, 216 جواب
رأی های داده شده: 240 رأی مثبت, 3 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 214 رأی مثبت, 1 رأی منفی

فعالیت های اخیر "شاکر"

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.68477 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.18147 بازدید
+1 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2181 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.22199 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.13111 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.33290 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.13117 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.19166 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.15141 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.34400 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.13123 بازدید
0 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 0.23221 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.19185 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.39373 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.24233 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.14132 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.14136 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.39388 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.45438 بازدید
...