کاربر "شاکر"

زمان عضویت: 6 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "شاکر"

امتیاز: 615 امتیاز (رتبه #40)
سوال ها: 454 (140 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط شاکر ›
جواب ها: 197 (5 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط شاکر ›
نظرها: 45
رأی های داده شده: 27 سوال, 216 جواب
رأی های داده شده: 240 رأی مثبت, 3 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 207 رأی مثبت, 1 رأی منفی

فعالیت های اخیر "شاکر"

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 39 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 1.675 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 2.3314 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.7112 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 1.1219 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.1425 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.2327 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.8630 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.327 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.7727 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.0336 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.6924 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.1139 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.5826 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3817 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.6844 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.7146 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3825 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.8159 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.5842 بازدید
...