کاربر "Saeed Zarinfam"

زمان عضویت: 6 سال
نوع عضویت: مدیر کل
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
تغییر تالار سوال ها
ویرایش سوال ها
ویرایش جواب ها
ویرایش نظرها
بستن سوال ها
انتخاب بهترین جواب برای هر سوالی
مشاهده IP پست های ناشناس
گزارش تخلف
تایید یا رد پست ها
مخفی کردن پست ها
حذف پست های مخفی شده
نام و نام خانوادگی: سعید زرین فام
محل زندگی:
وب سایت: https://zarinfam.me/
درباره: A family lover, software engineer and learner.

I enjoy learning new things about distributed systems and programming paradigm (especially functional programming).

فعالیت های "Saeed Zarinfam"

امتیاز: 468 امتیاز (رتبه #50)
سوال ها: 1,859 (571 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط Saeed Zarinfam ›
جواب ها: 2,875 (596 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط Saeed Zarinfam ›
نظرها: 1,621
رأی های داده شده: 1,587 سوال, 3,228 جواب
رأی های داده شده: 4,778 رأی مثبت, 37 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 3,188 رأی مثبت, 2 رأی منفی

فعالیت های اخیر "Saeed Zarinfam"

+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 7.515 بازدید
+2 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.9728 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.9539 بازدید
+1 رأی
4 جواب میانگین بازدید روزانه 1.782,055 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.9650 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.5527 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.6233 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4124 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.847 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3118 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3621 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3420 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.32141 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3319 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.15245 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4225 بازدید
...