کاربر "Saeed Zarinfam"

زمان عضویت: 8 سال
نوع عضویت: مدیر کل
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
تغییر تالار سوال ها
ویرایش سوال ها
ویرایش جواب ها
ویرایش نظرها
بستن سوال ها
انتخاب بهترین جواب برای هر سوالی
مشاهده IP پست های ناشناس
گزارش تخلف
تایید یا رد پست ها
مخفی کردن پست ها
حذف پست های مخفی شده
نام و نام خانوادگی: سعید زرین فام
محل زندگی:
وب سایت: https://zarinfam.me/
درباره: A family lover, software engineer and learner.

I enjoy learning new things about distributed systems and programming paradigm (especially functional programming).

فعالیت های "Saeed Zarinfam"

امتیاز: 749 امتیاز (رتبه #38)
سوال ها: 1,864 (574 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط Saeed Zarinfam ›
جواب ها: 2,895 (602 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط Saeed Zarinfam ›
نظرها: 1,625
رأی های داده شده: 1,596 سوال, 3,227 جواب
رأی های داده شده: 4,786 رأی مثبت, 37 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 3,208 رأی مثبت, 2 رأی منفی

فعالیت های اخیر "Saeed Zarinfam"

+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.3357 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.6838 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3945 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.5374 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4364 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.65150 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.7149 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3376 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.41111 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1849 بازدید
+2 رأی
20 جواب میانگین بازدید روزانه 2.857,436 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3195 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.34102 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.34104 بازدید
+2 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.44145 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2787 بازدید
...