کاربر "Saeed Zarinfam"

زمان عضویت: 6 سال
نوع عضویت: مدیر کل
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
تغییر تالار سوال ها
ویرایش سوال ها
ویرایش جواب ها
ویرایش نظرها
بستن سوال ها
انتخاب بهترین جواب برای هر سوالی
مشاهده IP پست های ناشناس
گزارش تخلف
تایید یا رد پست ها
مخفی کردن پست ها
حذف پست های مخفی شده
نام و نام خانوادگی: سعید زرین فام
محل زندگی: تهران
وب سایت: http://zarinfam.blog.ir/
درباره: https://ir.linkedin.com/in/saeedzarinfam

فعالیت های "Saeed Zarinfam"

امتیاز: 1,400 امتیاز (رتبه #17)
سوال ها: 1,846 (567 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط Saeed Zarinfam ›
جواب ها: 2,831 (585 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط Saeed Zarinfam ›
نظرها: 1,598
رأی های داده شده: 1,519 سوال, 3,146 جواب
رأی های داده شده: 4,628 رأی مثبت, 37 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 3,119 رأی مثبت, 2 رأی منفی

فعالیت های اخیر "Saeed Zarinfam"

0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1598 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 714 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 3.2513 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 4.3313 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 2.337 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.9431 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.8129 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 114 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 2.5433 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 1.6221 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 2.2536 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 1.3324 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 2.0457 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 1.230 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.7841 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 5.73149 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 122 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.8720 بازدید
...