کاربر "Saeed Zarinfam"

زمان عضویت: 5 سال
نوع عضویت: مدیر کل
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
تغییر تالار سوال ها
ویرایش سوال ها
ویرایش جواب ها
ویرایش نظرها
بستن سوال ها
انتخاب بهترین جواب برای هر سوالی
مشاهده IP پست های ناشناس
گزارش تخلف
تایید یا رد پست ها
مخفی کردن پست ها
حذف پست های مخفی شده
نام و نام خانوادگی: سعید زرین فام
محل زندگی: تهران
وب سایت: http://zarinfam.blog.ir/
درباره: https://ir.linkedin.com/in/saeedzarinfam

فعالیت های "Saeed Zarinfam"

امتیاز: 1,510 امتیاز (رتبه #14)
سوال ها: 1,830 (554 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط Saeed Zarinfam ›
جواب ها: 2,758 (566 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط Saeed Zarinfam ›
نظرها: 1,555
رأی های داده شده: 1,449 سوال, 3,039 جواب
رأی های داده شده: 4,452 رأی مثبت, 36 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 3,053 رأی مثبت, 2 رأی منفی

فعالیت های اخیر "Saeed Zarinfam"

+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.12173 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 2.6716 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 1.8728 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 2.2725 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 2.031,049 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.827 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.4423 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 1.2520 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 3.6358 بازدید
0 رأی
4 جواب میانگین بازدید روزانه 112.531,913 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 3.1757 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.8917 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 2.7953 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 2.958 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.9520 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 2.4554 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 1.7338 بازدید
...