کاربر "Saeed Zarinfam"

زمان عضویت: 5 سال
نوع عضویت: مدیر کل
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
تغییر تالار سوال ها
ویرایش سوال ها
ویرایش جواب ها
ویرایش نظرها
بستن سوال ها
انتخاب بهترین جواب برای هر سوالی
مشاهده IP پست های ناشناس
گزارش تخلف
تایید یا رد پست ها
مخفی کردن پست ها
حذف پست های مخفی شده
نام و نام خانوادگی: سعید زرین فام
محل زندگی: تهران
وب سایت: http://zarinfam.blog.ir/
درباره: https://ir.linkedin.com/in/saeedzarinfam

فعالیت های "Saeed Zarinfam"

امتیاز: 1,293 امتیاز (رتبه #17)
سوال ها: 1,827 (553 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط Saeed Zarinfam ›
جواب ها: 2,738 (558 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط Saeed Zarinfam ›
نظرها: 1,546
رأی های داده شده: 1,431 سوال, 3,019 جواب
رأی های داده شده: 4,414 رأی مثبت, 36 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 3,042 رأی مثبت, 2 رأی منفی

فعالیت های اخیر "Saeed Zarinfam"

0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.48211 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.03319 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 327 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.5920 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.6522 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.8932 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.5922 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 2.4317 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.9339 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 2.0825 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 150 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.0866 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 3.8758 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 1.4330 بازدید
...