کاربر "Saeed Zarinfam"

زمان عضویت: 4 سال
نوع عضویت: مدیر کل
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
تغییر تالار سوال ها
ویرایش سوال ها
ویرایش جواب ها
ویرایش نظرها
بستن سوال ها
انتخاب بهترین جواب برای هر سوالی
مشاهده IP پست های ناشناس
گزارش تخلف
تایید یا رد پست ها
مخفی کردن پست ها
حذف پست های مخفی شده
نام و نام خانوادگی: سعید زرین فام
محل زندگی: تهران
وب سایت: http://zarinfam.blog.ir/
درباره: https://ir.linkedin.com/in/saeedzarinfam

فعالیت های "Saeed Zarinfam"

امتیاز: 658 امتیاز (رتبه #38)
سوال ها: 1,783 (533 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط Saeed Zarinfam ›
جواب ها: 2,610 (544 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط Saeed Zarinfam ›
نظرها: 1,510
رأی های داده شده: 1,337 سوال, 2,905 جواب
رأی های داده شده: 4,206 رأی مثبت, 36 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 2,997 رأی مثبت, 2 رأی منفی

فعالیت های اخیر "Saeed Zarinfam"

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0942 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 14.761,122 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 39 بازدید
+1 رأی
6 جواب میانگین بازدید روزانه 2.544,138 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 4.7133 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 4.6714 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 4.3313 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.89 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 1.255 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 96.4223,527 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 2.6321 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 2.4317 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 1.47 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 8.6778 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 2.0923 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.3312 بازدید
...