کاربر "Saeed Zarinfam"

زمان عضویت: 8 سال
نوع عضویت: مدیر کل
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
تغییر تالار سوال ها
ویرایش سوال ها
ویرایش جواب ها
ویرایش نظرها
بستن سوال ها
انتخاب بهترین جواب برای هر سوالی
مشاهده IP پست های ناشناس
گزارش تخلف
تایید یا رد پست ها
مخفی کردن پست ها
حذف پست های مخفی شده
نام و نام خانوادگی: سعید زرین فام
محل زندگی:
وب سایت: https://zarinfam.me/
درباره: A family lover, software engineer and learner.

I enjoy learning new things about distributed systems and programming paradigm (especially functional programming).

فعالیت های "Saeed Zarinfam"

امتیاز: 759 امتیاز (رتبه #38)
سوال ها: 1,864 (574 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط Saeed Zarinfam ›
جواب ها: 2,898 (602 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط Saeed Zarinfam ›
نظرها: 1,626
رأی های داده شده: 1,597 سوال, 3,227 جواب
رأی های داده شده: 4,787 رأی مثبت, 37 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 3,209 رأی مثبت, 2 رأی منفی

فعالیت های اخیر "Saeed Zarinfam"

0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 2.1713 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.4619 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 180 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.6366 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3845 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3358 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4896 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3574 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.65190 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.63173 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2882 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.36118 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1653 بازدید
+2 رأی
20 جواب میانگین بازدید روزانه 2.987,943 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.28105 بازدید
...