کاربر "Saeed Zarinfam"

زمان عضویت: 9 سال
نوع عضویت: مدیر کل
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
تغییر تالار سوال ها
ویرایش سوال ها
ویرایش جواب ها
ویرایش نظرها
بستن سوال ها
انتخاب بهترین جواب برای هر سوالی
مشاهده IP پست های ناشناس
گزارش تخلف
تایید یا رد پست ها
مخفی کردن پست ها
حذف پست های مخفی شده
نام و نام خانوادگی: سعید زرین فام
محل زندگی:
وب سایت: https://zarinfam.medium.com/
درباره: I enjoy learning new things. A football lover, a lazy blogger, and an old software creator

فعالیت های "Saeed Zarinfam"

امتیاز: 959 امتیاز (رتبه #27)
سوال ها: 1,864 (574 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط Saeed Zarinfam ›
جواب ها: 2,910 (606 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط Saeed Zarinfam ›
نظرها: 1,628
رأی های داده شده: 1,607 سوال, 3,229 جواب
رأی های داده شده: 4,799 رأی مثبت, 37 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 3,225 رأی مثبت, 2 رأی منفی

فعالیت های اخیر "Saeed Zarinfam"

+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2551 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3751 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3752 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4467 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3249 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2436 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.87131 بازدید
+2 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2670 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.37115 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1958 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.133 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1446 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.46150 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.266 بازدید
...