کاربر "Saeed Zarinfam"

زمان عضویت: 9 سال
نوع عضویت: مدیر کل
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
تغییر تالار سوال ها
ویرایش سوال ها
ویرایش جواب ها
ویرایش نظرها
بستن سوال ها
انتخاب بهترین جواب برای هر سوالی
مشاهده IP پست های ناشناس
گزارش تخلف
تایید یا رد پست ها
مخفی کردن پست ها
حذف پست های مخفی شده
نام و نام خانوادگی: سعید زرین فام
محل زندگی:
وب سایت: https://zarinfam.medium.com/
درباره: I enjoy learning new things. A football lover, a lazy blogger, and an old software creator

فعالیت های "Saeed Zarinfam"

امتیاز: 959 امتیاز (رتبه #27)
سوال ها: 1,864 (574 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط Saeed Zarinfam ›
جواب ها: 2,910 (606 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط Saeed Zarinfam ›
نظرها: 1,628
رأی های داده شده: 1,607 سوال, 3,229 جواب
رأی های داده شده: 4,799 رأی مثبت, 37 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 3,225 رأی مثبت, 2 رأی منفی

فعالیت های اخیر "Saeed Zarinfam"

+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3101 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3596 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.383 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.56161 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2881 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.256 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.02291 بازدید
+2 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 0.31124 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.36162 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.22100 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.146 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1671 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.38174 بازدید
0 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 0.27124 بازدید
...