کاربر "Saeed Zarinfam"

زمان عضویت: 7 سال
نوع عضویت: مدیر کل
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
تغییر تالار سوال ها
ویرایش سوال ها
ویرایش جواب ها
ویرایش نظرها
بستن سوال ها
انتخاب بهترین جواب برای هر سوالی
مشاهده IP پست های ناشناس
گزارش تخلف
تایید یا رد پست ها
مخفی کردن پست ها
حذف پست های مخفی شده
نام و نام خانوادگی: سعید زرین فام
محل زندگی:
وب سایت: https://zarinfam.me/
درباره: A family lover, software engineer and learner.

I enjoy learning new things about distributed systems and programming paradigm (especially functional programming).

فعالیت های "Saeed Zarinfam"

امتیاز: 553 امتیاز (رتبه #44)
سوال ها: 1,860 (571 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط Saeed Zarinfam ›
جواب ها: 2,878 (598 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط Saeed Zarinfam ›
نظرها: 1,622
رأی های داده شده: 1,588 سوال, 3,228 جواب
رأی های داده شده: 4,779 رأی مثبت, 37 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 3,194 رأی مثبت, 2 رأی منفی

فعالیت های اخیر "Saeed Zarinfam"

+3 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.6377 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.8970 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.5836 بازدید
+2 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4548 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4958 بازدید
+1 رأی
4 جواب میانگین بازدید روزانه 1.712,106 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.5672 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.338 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3850 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1926 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4561 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1723 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2432 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1723 بازدید
...