کاربر "Saeed Zarinfam"

زمان عضویت: 7 سال
نوع عضویت: مدیر کل
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
تغییر تالار سوال ها
ویرایش سوال ها
ویرایش جواب ها
ویرایش نظرها
بستن سوال ها
انتخاب بهترین جواب برای هر سوالی
مشاهده IP پست های ناشناس
گزارش تخلف
تایید یا رد پست ها
مخفی کردن پست ها
حذف پست های مخفی شده
نام و نام خانوادگی: سعید زرین فام
محل زندگی:
وب سایت: https://zarinfam.me/
درباره: A family lover, software engineer and learner.

I enjoy learning new things about distributed systems and programming paradigm (especially functional programming).

فعالیت های "Saeed Zarinfam"

امتیاز: 685 امتیاز (رتبه #40)
سوال ها: 1,861 (572 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط Saeed Zarinfam ›
جواب ها: 2,886 (602 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط Saeed Zarinfam ›
نظرها: 1,623
رأی های داده شده: 1,595 سوال, 3,228 جواب
رأی های داده شده: 4,786 رأی مثبت, 37 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 3,201 رأی مثبت, 2 رأی منفی

فعالیت های اخیر "Saeed Zarinfam"

+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 2.6756 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.6821 بازدید
+2 رأی
13 جواب میانگین بازدید روزانه 2.155,060 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.5834 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.8245 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.6234 بازدید
+2 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.6353 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.321 بازدید
+3 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.54111 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.5488 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3957 بازدید
+2 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2955 بازدید
...