کاربر "Saeed Zarinfam"

زمان عضویت: 7 سال
نوع عضویت: مدیر کل
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
تغییر تالار سوال ها
ویرایش سوال ها
ویرایش جواب ها
ویرایش نظرها
بستن سوال ها
انتخاب بهترین جواب برای هر سوالی
مشاهده IP پست های ناشناس
گزارش تخلف
تایید یا رد پست ها
مخفی کردن پست ها
حذف پست های مخفی شده
نام و نام خانوادگی: سعید زرین فام
محل زندگی:
وب سایت: https://zarinfam.me/
درباره: A family lover, software engineer and learner.

I enjoy learning new things about distributed systems and programming paradigm (especially functional programming).

فعالیت های "Saeed Zarinfam"

امتیاز: 737 امتیاز (رتبه #39)
سوال ها: 1,863 (573 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط Saeed Zarinfam ›
جواب ها: 2,893 (602 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط Saeed Zarinfam ›
نظرها: 1,624
رأی های داده شده: 1,595 سوال, 3,227 جواب
رأی های داده شده: 4,785 رأی مثبت, 37 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 3,207 رأی مثبت, 2 رأی منفی

فعالیت های اخیر "Saeed Zarinfam"

+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.0425 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.8340 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.7443 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.73101 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.94114 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4461 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4885 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2140 بازدید
+2 رأی
15 جواب میانگین بازدید روزانه 2.536,356 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3269 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3880 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3574 بازدید
+2 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.45108 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2658 بازدید
...