کاربر "Saeed Zarinfam"

زمان عضویت: 5 سال
نوع عضویت: مدیر کل
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
تغییر تالار سوال ها
ویرایش سوال ها
ویرایش جواب ها
ویرایش نظرها
بستن سوال ها
انتخاب بهترین جواب برای هر سوالی
مشاهده IP پست های ناشناس
گزارش تخلف
تایید یا رد پست ها
مخفی کردن پست ها
حذف پست های مخفی شده
نام و نام خانوادگی: سعید زرین فام
محل زندگی: تهران
وب سایت: http://zarinfam.blog.ir/
درباره: https://ir.linkedin.com/in/saeedzarinfam

فعالیت های "Saeed Zarinfam"

امتیاز: 799 امتیاز (رتبه #33)
سوال ها: 1,832 (556 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط Saeed Zarinfam ›
جواب ها: 2,785 (574 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط Saeed Zarinfam ›
نظرها: 1,572
رأی های داده شده: 1,467 سوال, 3,067 جواب
رأی های داده شده: 4,498 رأی مثبت, 36 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 3,071 رأی مثبت, 2 رأی منفی

فعالیت های اخیر "Saeed Zarinfam"

0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 412 بازدید
0 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 0.592 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.0667 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 1.313 بازدید
برچسب گذاری مجدد در 1 هفته قبل در تالار علم و دانش
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 4.3352 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1856 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 2.1528 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 248 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 2.1641 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 2.5343 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.9433 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 2.1351 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.7933 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 2.2964 بازدید
...