کاربر "Saeed Zarinfam"

زمان عضویت: 8 سال
نوع عضویت: مدیر کل
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
تغییر تالار سوال ها
ویرایش سوال ها
ویرایش جواب ها
ویرایش نظرها
بستن سوال ها
انتخاب بهترین جواب برای هر سوالی
مشاهده IP پست های ناشناس
گزارش تخلف
تایید یا رد پست ها
مخفی کردن پست ها
حذف پست های مخفی شده
نام و نام خانوادگی: سعید زرین فام
محل زندگی:
وب سایت: https://zarinfam.medium.com/
درباره: I enjoy learning new things. A football lover, a lazy blogger, and an old software creator

فعالیت های "Saeed Zarinfam"

امتیاز: 869 امتیاز (رتبه #33)
سوال ها: 1,864 (574 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط Saeed Zarinfam ›
جواب ها: 2,904 (604 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط Saeed Zarinfam ›
نظرها: 1,628
رأی های داده شده: 1,603 سوال, 3,228 جواب
رأی های داده شده: 4,794 رأی مثبت, 37 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 3,218 رأی مثبت, 2 رأی منفی

فعالیت های اخیر "Saeed Zarinfam"

+2 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.5732 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3536 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2627 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1214 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2124 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.91104 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3135 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2427 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2832 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3972 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3154 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.49124 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3289 بازدید
...