کاربر "Saeed Zarinfam"

زمان عضویت: 6 سال
نوع عضویت: مدیر کل
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
تغییر تالار سوال ها
ویرایش سوال ها
ویرایش جواب ها
ویرایش نظرها
بستن سوال ها
انتخاب بهترین جواب برای هر سوالی
مشاهده IP پست های ناشناس
گزارش تخلف
تایید یا رد پست ها
مخفی کردن پست ها
حذف پست های مخفی شده
نام و نام خانوادگی: سعید زرین فام
محل زندگی:
وب سایت: https://zarinfam.me/
درباره: A family lover, software engineer and learner.

I enjoy learning new things about distributed systems and programming paradigm (especially functional programming).

فعالیت های "Saeed Zarinfam"

امتیاز: 249 امتیاز (رتبه #79)
سوال ها: 1,853 (569 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط Saeed Zarinfam ›
جواب ها: 2,860 (591 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط Saeed Zarinfam ›
نظرها: 1,616
رأی های داده شده: 1,569 سوال, 3,211 جواب
رأی های داده شده: 4,743 رأی مثبت, 37 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 3,171 رأی مثبت, 2 رأی منفی

فعالیت های اخیر "Saeed Zarinfam"

0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 66 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 318 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 4.1846 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 2.828 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 2.1317 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 1.4619 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 2.7736 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 2.3633 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.13165 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 3.6451 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 1.4722 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 2.8145 بازدید
برچسب گذاری مجدد در 2 هفته قبل در تالار برنامه نویسی
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 1.3229 بازدید
...