کاربر "Saeed Zarinfam"

زمان عضویت: 6 سال
نوع عضویت: مدیر کل
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
تغییر تالار سوال ها
ویرایش سوال ها
ویرایش جواب ها
ویرایش نظرها
بستن سوال ها
انتخاب بهترین جواب برای هر سوالی
مشاهده IP پست های ناشناس
گزارش تخلف
تایید یا رد پست ها
مخفی کردن پست ها
حذف پست های مخفی شده
نام و نام خانوادگی: سعید زرین فام
محل زندگی: تهران
وب سایت: http://zarinfam.blog.ir/
درباره: https://ir.linkedin.com/in/saeedzarinfam

فعالیت های "Saeed Zarinfam"

امتیاز: 1,328 امتیاز (رتبه #17)
سوال ها: 1,845 (566 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط Saeed Zarinfam ›
جواب ها: 2,824 (581 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط Saeed Zarinfam ›
نظرها: 1,596
رأی های داده شده: 1,504 سوال, 3,131 جواب
رأی های داده شده: 4,598 رأی مثبت, 37 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 3,118 رأی مثبت, 2 رأی منفی

فعالیت های اخیر "Saeed Zarinfam"

+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3626 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 318 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 15 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 2.7330 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 2.5528 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 1.8220 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 3.3637 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 3.4538 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.3531 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 333 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 2.727 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 2.4737 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.52306 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.7645 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 5.0861 بازدید
ویرایش 1 هفته قبل در تالار برنامه نویسی
...