کاربر "Saeed Zarinfam"

زمان عضویت: 6 سال
نوع عضویت: مدیر کل
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
تغییر تالار سوال ها
ویرایش سوال ها
ویرایش جواب ها
ویرایش نظرها
بستن سوال ها
انتخاب بهترین جواب برای هر سوالی
مشاهده IP پست های ناشناس
گزارش تخلف
تایید یا رد پست ها
مخفی کردن پست ها
حذف پست های مخفی شده
نام و نام خانوادگی: سعید زرین فام
محل زندگی:
وب سایت: https://zarinfam.me/
درباره: A family lover, software engineer and learner.

I enjoy learning new things about distributed systems and programming paradigm (especially functional programming).

فعالیت های "Saeed Zarinfam"

امتیاز: 422 امتیاز (رتبه #55)
سوال ها: 1,851 (568 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط Saeed Zarinfam ›
جواب ها: 2,840 (587 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط Saeed Zarinfam ›
نظرها: 1,608
رأی های داده شده: 1,541 سوال, 3,186 جواب
رأی های داده شده: 4,690 رأی مثبت, 37 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 3,147 رأی مثبت, 2 رأی منفی

فعالیت های اخیر "Saeed Zarinfam"

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 5.6717 بازدید
+2 رأی
4 جواب میانگین بازدید روزانه 0.45470 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 222 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.515 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 224 بازدید
0 رأی
4 جواب میانگین بازدید روزانه 0.47431 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.6221 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.898 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 1.7816 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 112 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2425 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.0716 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.3320 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0596 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.6111 بازدید
+1 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 0.11182 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.5610 بازدید
...