کاربر "Saeed Zarinfam"

زمان عضویت: 5 سال
نوع عضویت: مدیر کل
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
تغییر تالار سوال ها
ویرایش سوال ها
ویرایش جواب ها
ویرایش نظرها
بستن سوال ها
انتخاب بهترین جواب برای هر سوالی
مشاهده IP پست های ناشناس
گزارش تخلف
تایید یا رد پست ها
مخفی کردن پست ها
حذف پست های مخفی شده
نام و نام خانوادگی: سعید زرین فام
محل زندگی: تهران
وب سایت: http://zarinfam.blog.ir/
درباره: https://ir.linkedin.com/in/saeedzarinfam

فعالیت های "Saeed Zarinfam"

امتیاز: 1,258 امتیاز (رتبه #18)
سوال ها: 1,826 (553 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط Saeed Zarinfam ›
جواب ها: 2,728 (557 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط Saeed Zarinfam ›
نظرها: 1,542
رأی های داده شده: 1,416 سوال, 3,009 جواب
رأی های داده شده: 4,389 رأی مثبت, 36 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 3,040 رأی مثبت, 2 رأی منفی

فعالیت های اخیر "Saeed Zarinfam"

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 2.7939 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.5614 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 2.7330 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.5538 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 1.8815 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.8613 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 3.2923 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.4516 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 2.1119 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 5.684 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.421 بازدید
+1 رأی
4 جواب میانگین بازدید روزانه 0.841,356 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.9417 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 1.2719 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 1.7723 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 1.4619 بازدید
...