کاربر "Saeed Zarinfam"

زمان عضویت: 7 سال
نوع عضویت: مدیر کل
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
تغییر تالار سوال ها
ویرایش سوال ها
ویرایش جواب ها
ویرایش نظرها
بستن سوال ها
انتخاب بهترین جواب برای هر سوالی
مشاهده IP پست های ناشناس
گزارش تخلف
تایید یا رد پست ها
مخفی کردن پست ها
حذف پست های مخفی شده
نام و نام خانوادگی: سعید زرین فام
محل زندگی:
وب سایت: https://zarinfam.me/
درباره: A family lover, software engineer and learner.

I enjoy learning new things about distributed systems and programming paradigm (especially functional programming).

فعالیت های "Saeed Zarinfam"

امتیاز: 707 امتیاز (رتبه #40)
سوال ها: 1,863 (573 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط Saeed Zarinfam ›
جواب ها: 2,890 (602 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط Saeed Zarinfam ›
نظرها: 1,624
رأی های داده شده: 1,594 سوال, 3,227 جواب
رأی های داده شده: 4,784 رأی مثبت, 37 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 3,203 رأی مثبت, 2 رأی منفی

فعالیت های اخیر "Saeed Zarinfam"

+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.9559 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 1.4865 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.8250 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.7979 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3336 بازدید
+2 رأی
15 جواب میانگین بازدید روزانه 2.325,658 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3954 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.5169 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4358 بازدید
+2 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.5183 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3248 بازدید
+3 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.56159 بازدید
...