کاربر "Saeed Zarinfam"

زمان عضویت: 8 سال
نوع عضویت: مدیر کل
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
تغییر تالار سوال ها
ویرایش سوال ها
ویرایش جواب ها
ویرایش نظرها
بستن سوال ها
انتخاب بهترین جواب برای هر سوالی
مشاهده IP پست های ناشناس
گزارش تخلف
تایید یا رد پست ها
مخفی کردن پست ها
حذف پست های مخفی شده
نام و نام خانوادگی: سعید زرین فام
محل زندگی:
وب سایت: https://zarinfam.me/
درباره: I enjoy learning new things. A football lover, a lazy blogger, and an old software creator

فعالیت های "Saeed Zarinfam"

امتیاز: 844 امتیاز (رتبه #34)
سوال ها: 1,864 (574 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط Saeed Zarinfam ›
جواب ها: 2,899 (603 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط Saeed Zarinfam ›
نظرها: 1,628
رأی های داده شده: 1,598 سوال, 3,227 جواب
رأی های داده شده: 4,788 رأی مثبت, 37 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 3,217 رأی مثبت, 2 رأی منفی

فعالیت های اخیر "Saeed Zarinfam"

0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3911 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.514 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 1.7549 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.7922 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.5916 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.7821 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.5553 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4440 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.65106 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4279 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2959 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2976 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.45130 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2985 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.65245 بازدید
...