کاربر "Saeed Zarinfam"

زمان عضویت: 4 سال
نوع عضویت: مدیر کل
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
تغییر تالار سوال ها
ویرایش سوال ها
ویرایش جواب ها
ویرایش نظرها
بستن سوال ها
انتخاب بهترین جواب برای هر سوالی
مشاهده IP پست های ناشناس
گزارش تخلف
تایید یا رد پست ها
مخفی کردن پست ها
حذف پست های مخفی شده
نام و نام خانوادگی: سعید زرین فام
محل زندگی: تهران
وب سایت: http://zarinfam.blog.ir/
درباره: https://ir.linkedin.com/in/saeedzarinfam

فعالیت های "Saeed Zarinfam"

امتیاز: 964 امتیاز (رتبه #24)
سوال ها: 1,796 (536 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط Saeed Zarinfam ›
جواب ها: 2,656 (549 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط Saeed Zarinfam ›
نظرها: 1,529
رأی های داده شده: 1,369 سوال, 2,939 جواب
رأی های داده شده: 4,272 رأی مثبت, 36 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 3,022 رأی مثبت, 2 رأی منفی

فعالیت های اخیر "Saeed Zarinfam"

+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 1.26 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 2.412 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 3.521 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 2.8317 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 3.3320 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 3.521 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.270 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.8720 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.8315 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.6712 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 2.3831 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 1.0814 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.9211 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 1.0542 بازدید
...