کاربر "Saeed Zarinfam"

زمان عضویت: 4 سال
نوع عضویت: مدیر کل
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
تغییر تالار سوال ها
ویرایش سوال ها
ویرایش جواب ها
ویرایش نظرها
بستن سوال ها
انتخاب بهترین جواب برای هر سوالی
مشاهده IP پست های ناشناس
گزارش تخلف
تایید یا رد پست ها
مخفی کردن پست ها
حذف پست های مخفی شده
نام و نام خانوادگی: سعید زرین فام
محل زندگی: تهران
وب سایت: http://zarinfam.blog.ir/
درباره: https://ir.linkedin.com/in/saeedzarinfam

فعالیت های "Saeed Zarinfam"

امتیاز: 336 امتیاز (رتبه #58)
سوال ها: 1,760 (527 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط Saeed Zarinfam ›
جواب ها: 2,557 (537 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط Saeed Zarinfam ›
نظرها: 1,489
رأی های داده شده: 1,314 سوال, 2,846 جواب
رأی های داده شده: 4,124 رأی مثبت, 36 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 2,974 رأی مثبت, 2 رأی منفی

فعالیت های اخیر "Saeed Zarinfam"

+1 رأی
6 جواب میانگین بازدید روزانه 1.031,611 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.5488 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1224 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 48 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 16.533 بازدید
+1 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 2.58116 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1107 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 510 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.36221 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.6436 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 2.8640 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 4.6714 بازدید
...