کاربر "Saeed Zarinfam"

زمان عضویت: 4 سال
نوع عضویت: مدیر کل
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
تغییر تالار سوال ها
ویرایش سوال ها
ویرایش جواب ها
ویرایش نظرها
بستن سوال ها
انتخاب بهترین جواب برای هر سوالی
مشاهده IP پست های ناشناس
گزارش تخلف
تایید یا رد پست ها
مخفی کردن پست ها
حذف پست های مخفی شده
نام و نام خانوادگی: سعید زرین فام
محل زندگی: تهران
وب سایت: http://zarinfam.blog.ir/
درباره: https://ir.linkedin.com/in/saeedzarinfam

فعالیت های "Saeed Zarinfam"

امتیاز: 346 امتیاز (رتبه #58)
سوال ها: 1,760 (527 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط Saeed Zarinfam ›
جواب ها: 2,559 (537 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط Saeed Zarinfam ›
نظرها: 1,490
رأی های داده شده: 1,315 سوال, 2,848 جواب
رأی های داده شده: 4,127 رأی مثبت, 36 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 2,976 رأی مثبت, 2 رأی منفی

فعالیت های اخیر "Saeed Zarinfam"

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 412 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 2.337 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 36 بازدید
+6 رأی
6 جواب میانگین بازدید روزانه 1.973,210 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 3.423,831 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 515 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 3.57 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2207 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 4.59 بازدید
+1 رأی
6 جواب میانگین بازدید روزانه 1.031,619 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 4.2517 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.5491 بازدید
...