+4 امتیاز
قبل در علم و دانش توسط (505 امتیاز)
برچسب گذاری دوباره قبل توسط
جلب توجه به انگلیسی چی میشه؟

2 پاسخ

+3 امتیاز
قبل توسط (7.1هزار امتیاز)
attention-seeking
+3 امتیاز
قبل توسط (1.1هزار امتیاز)

draw attention to بمعنی جلب کردن توجه یا نظر شخصی به چیزی. مانند:

Now, I would like to draw your attention to Fred.

 

سوالات مشابه

+1 امتیاز
1 پاسخ 17.0هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 2.1هزار بازدید
+1 امتیاز
2 پاسخ 1.2هزار بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 530 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 4.3هزار بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 466 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 2.7هزار بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 7.1هزار بازدید
...