کاربر "SAMIRA"

زمان عضویت: 8 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره: فوق لیسانس مهندسی فناوری اطلاعات

فعالیت های "SAMIRA"

امتیاز: 7,136 امتیاز (رتبه #4)
سوال ها: 222 (75 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط SAMIRA ›
جواب ها: 235 (107 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط SAMIRA ›
نظرها: 154
رأی های داده شده: 208 سوال, 189 جواب
رأی های داده شده: 394 رأی مثبت, 3 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 686 رأی مثبت, 6 رأی منفی

فعالیت های اخیر "SAMIRA"

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 2.295,765 بازدید
+3 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 1.64,532 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.32805 بازدید
+2 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 0.12296 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.34866 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.651,647 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.18507 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.333,394 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.441,137 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.18451 بازدید
+1 رأی
4 جواب میانگین بازدید روزانه 0.08212 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1249 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 6.1715,819 بازدید
+2 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3770 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0385 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.07188 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.12313 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.942,442 بازدید
...