کاربر "SAMIRA"

زمان عضویت: 6 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره: فوق لیسانس مهندسی فناوری اطلاعات

فعالیت های "SAMIRA"

امتیاز: 7,126 امتیاز (رتبه #3)
سوال ها: 222 (75 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط SAMIRA ›
جواب ها: 235 (107 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط SAMIRA ›
نظرها: 154
رأی های داده شده: 208 سوال, 189 جواب
رأی های داده شده: 394 رأی مثبت, 3 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 685 رأی مثبت, 6 رأی منفی

فعالیت های اخیر "SAMIRA"

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 2.084,136 بازدید
+3 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 1.553,564 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.33658 بازدید
+2 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 0.13261 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3612 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.691,392 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2458 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.282,584 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.521,050 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.18375 بازدید
+1 رأی
4 جواب میانگین بازدید روزانه 0.09187 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.11221 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 7.0214,266 بازدید
+2 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.36730 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0369 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.08168 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.13264 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.821,689 بازدید
...