کاربر "SAMIRA"

زمان عضویت: 8 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره: فوق لیسانس مهندسی فناوری اطلاعات

فعالیت های "SAMIRA"

امتیاز: 7,136 امتیاز (رتبه #4)
سوال ها: 222 (75 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط SAMIRA ›
جواب ها: 235 (107 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط SAMIRA ›
نظرها: 154
رأی های داده شده: 208 سوال, 189 جواب
رأی های داده شده: 394 رأی مثبت, 3 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 686 رأی مثبت, 6 رأی منفی

فعالیت های اخیر "SAMIRA"

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 2.386,768 بازدید
+3 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 1.675,296 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.31898 بازدید
+2 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 0.12337 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.33940 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.631,802 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.17544 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.313,763 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.411,178 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.17485 بازدید
+1 رأی
4 جواب میانگین بازدید روزانه 0.08243 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1289 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 5.6616,362 بازدید
+2 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.28800 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.04116 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.07209 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.12362 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.073,124 بازدید
...