کاربر "مسافر"

زمان عضویت: 8 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "مسافر"

امتیاز: 907 امتیاز (رتبه #30)
سوال ها: 265 (169 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط مسافر ›
جواب ها: 58 (12 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط مسافر ›
نظرها: 53
رأی های داده شده: 38 سوال, 221 جواب
رأی های داده شده: 258 رأی مثبت, 1 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 231 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "مسافر"

+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.6319 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.38150 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.46725 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1790 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1795 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.24259 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.29325 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.63902 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.19267 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.12178 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.12168 بازدید
+4 رأی
4 جواب میانگین بازدید روزانه 0.772,228 بازدید
+1 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 0.36811 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 2.654,620 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.39683 بازدید
...