کاربر "مسافر"

زمان عضویت: 7 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "مسافر"

امتیاز: 907 امتیاز (رتبه #30)
سوال ها: 265 (169 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط مسافر ›
جواب ها: 57 (12 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط مسافر ›
نظرها: 53
رأی های داده شده: 37 سوال, 221 جواب
رأی های داده شده: 257 رأی مثبت, 1 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 231 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "مسافر"

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.5105 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.88269 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1550 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1660 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.26236 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.32298 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.66825 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2243 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.13162 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.12153 بازدید
+4 رأی
4 جواب میانگین بازدید روزانه 0.812,176 بازدید
+1 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 0.38780 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 2.884,476 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.42659 بازدید
...