کاربر "مسافر"

زمان عضویت: 7 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "مسافر"

امتیاز: 882 امتیاز (رتبه #30)
سوال ها: 265 (169 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط مسافر ›
جواب ها: 54 (11 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط مسافر ›
نظرها: 53
رأی های داده شده: 36 سوال, 220 جواب
رأی های داده شده: 255 رأی مثبت, 1 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 230 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "مسافر"

+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.5430 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2520 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3237 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.33217 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.39267 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.68672 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2203 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.15147 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.13133 بازدید
+4 رأی
4 جواب میانگین بازدید روزانه 0.842,054 بازدید
+1 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4720 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 3.244,219 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.47620 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 3.184,423 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.48695 بازدید
0 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 0.12308 بازدید
...