کاربر "مسافر"

زمان عضویت: 5 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "مسافر"

امتیاز: 842 امتیاز (رتبه #33)
سوال ها: 262 (169 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط مسافر ›
جواب ها: 52 (11 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط مسافر ›
نظرها: 53
رأی های داده شده: 36 سوال, 220 جواب
رأی های داده شده: 255 رأی مثبت, 1 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 223 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "مسافر"

0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4762 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.697 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.57265 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.26123 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1887 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1681 بازدید
+4 رأی
4 جواب میانگین بازدید روزانه 0.911,743 بازدید
0 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 0.47598 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 4.093,180 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.63506 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 4.113,560 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.42382 بازدید
0 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1206 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.44439 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.31310 بازدید
...