کاربر "مسافر"

زمان عضویت: 8 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "مسافر"

امتیاز: 912 امتیاز (رتبه #30)
سوال ها: 265 (169 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط مسافر ›
جواب ها: 58 (12 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط مسافر ›
نظرها: 53
رأی های داده شده: 38 سوال, 221 جواب
رأی های داده شده: 258 رأی مثبت, 1 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 232 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "مسافر"

+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.5129 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.32203 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.81,304 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2151 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.17132 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.21273 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.27368 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.611,009 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.18292 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.13217 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.11192 بازدید
+4 رأی
4 جواب میانگین بازدید روزانه 0.732,282 بازدید
+1 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 0.35856 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 2.394,725 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.36712 بازدید
...