کاربر "مسافر"

زمان عضویت: 6 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "مسافر"

امتیاز: 877 امتیاز (رتبه #30)
سوال ها: 264 (169 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط مسافر ›
جواب ها: 54 (11 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط مسافر ›
نظرها: 53
رأی های داده شده: 36 سوال, 220 جواب
رأی های داده شده: 255 رأی مثبت, 1 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 229 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "مسافر"

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.7710 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.5427 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.34203 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.41254 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.68635 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.21197 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.15145 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.14132 بازدید
+4 رأی
4 جواب میانگین بازدید روزانه 0.852,019 بازدید
+1 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 0.41713 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 3.364,151 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.49612 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 3.324,401 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.49676 بازدید
0 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 0.12303 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.36523 بازدید
...