کاربر "مسافر"

زمان عضویت: 7 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "مسافر"

امتیاز: 897 امتیاز (رتبه #30)
سوال ها: 265 (169 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط مسافر ›
جواب ها: 56 (12 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط مسافر ›
نظرها: 53
رأی های داده شده: 37 سوال, 221 جواب
رأی های داده شده: 257 رأی مثبت, 1 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 230 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "مسافر"

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.9757 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.6297 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1730 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2247 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3226 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.36282 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.67731 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2214 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.14157 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.13149 بازدید
+4 رأی
4 جواب میانگین بازدید روزانه 0.822,101 بازدید
+1 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 0.39743 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 3.074,307 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.44633 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 2.984,452 بازدید
...