کاربر "مسافر"

زمان عضویت: 6 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "مسافر"

امتیاز: 857 امتیاز (رتبه #32)
سوال ها: 263 (169 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط مسافر ›
جواب ها: 52 (11 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط مسافر ›
نظرها: 53
رأی های داده شده: 36 سوال, 220 جواب
رأی های داده شده: 255 رأی مثبت, 1 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 225 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "مسافر"

0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4139 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.51193 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.68465 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.23159 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.16112 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.15103 بازدید
+4 رأی
4 جواب میانگین بازدید روزانه 0.881,888 بازدید
0 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 0.44667 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 3.883,846 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.56565 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 3.794,087 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.47536 بازدید
0 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 0.12265 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.41493 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.34411 بازدید
...