کاربر "مسافر"

زمان عضویت: 8 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "مسافر"

امتیاز: 907 امتیاز (رتبه #30)
سوال ها: 265 (169 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط مسافر ›
جواب ها: 57 (12 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط مسافر ›
نظرها: 53
رأی های داده شده: 37 سوال, 221 جواب
رأی های داده شده: 257 رأی مثبت, 1 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 231 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "مسافر"

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4120 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.21484 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1669 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1776 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.24245 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3313 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.64858 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.19258 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.12167 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.11156 بازدید
+4 رأی
4 جواب میانگین بازدید روزانه 0.792,202 بازدید
+1 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 0.37793 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 2.764,539 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4668 بازدید
...