کاربر "مسافر"

زمان عضویت: 5 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "مسافر"

امتیاز: 837 امتیاز (رتبه #33)
سوال ها: 262 (169 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط مسافر ›
جواب ها: 52 (11 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط مسافر ›
نظرها: 53
رأی های داده شده: 36 سوال, 220 جواب
رأی های داده شده: 255 رأی مثبت, 1 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 222 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "مسافر"

0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4834 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.6970 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.57234 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.28113 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1876 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1775 بازدید
+4 رأی
4 جواب میانگین بازدید روزانه 0.911,705 بازدید
0 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 0.47580 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 4.132,959 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.67494 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 4.243,415 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4346 بازدید
0 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1198 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.46424 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.32297 بازدید
...