کاربر "مسافر"

زمان عضویت: 8 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "مسافر"

امتیاز: 912 امتیاز (رتبه #30)
سوال ها: 265 (169 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط مسافر ›
جواب ها: 58 (12 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط مسافر ›
نظرها: 53
رأی های داده شده: 38 سوال, 221 جواب
رأی های داده شده: 258 رأی مثبت, 1 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 232 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "مسافر"

+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3950 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.34170 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.62965 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.19120 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.18115 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.22268 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.28343 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.62944 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.18276 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.13198 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.11178 بازدید
+4 رأی
4 جواب میانگین بازدید روزانه 0.752,250 بازدید
+1 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 0.35831 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 2.534,660 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.37697 بازدید
...