کاربر "sina-z"

زمان عضویت: 6 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "sina-z"

امتیاز: 1,237 امتیاز (رتبه #18)
سوال ها: 314 (49 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط sina-z ›
جواب ها: 261 (38 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط sina-z ›
نظرها: 29
رأی های داده شده: 15 سوال, 86 جواب
رأی های داده شده: 100 رأی مثبت, 1 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 136 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "sina-z"

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4125 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.6940 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3629 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4245 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.6468 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3944 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3641 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4253 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.5265 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.6278 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4253 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1723 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3751 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3751 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4157 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2843 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4468 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4670 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3350 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.6599 بازدید
...