+1 امتیاز
قبل در برنامه نویسی توسط (1.1هزار امتیاز)
ویرایش شده قبل توسط

آیا روشی (برای مثال یک query یا Stored procedure) در پایگاه داده اوراکل وجود دارد که بتوان تمام رکوردهای در تمامی جداول را بدون در نظر گرفتن کلید های خارجی بین جداول حذف کرد؟ در حالت عادی که جداول روابط زیادی با یکدیگر دارند بدلیل ارتباط بین جداول حذف رکوردها بسیار سخت است.

1 پاسخ

+2 امتیاز
قبل توسط (1.1هزار امتیاز)
انتخاب شده قبل توسط
 
بهترین پاسخ

یکی از روش ها استفاده از procedure زیر است (البته این پروسیجر view ها ، پروسیجرها و ... را نیز پاک می کند):

BEGIN
  FOR cur_rec IN (SELECT object_name, object_type
           FROM user_objects
          WHERE object_type IN
               ('TABLE',
               'VIEW',
               'PACKAGE',
               'PROCEDURE',
               'FUNCTION',
               'SEQUENCE'
               ))
  LOOP
   BEGIN
     IF cur_rec.object_type = 'TABLE'
     THEN
      EXECUTE IMMEDIATE  'DROP '
               || cur_rec.object_type
               || ' "'
               || cur_rec.object_name
               || '" CASCADE CONSTRAINTS';
     ELSE
      EXECUTE IMMEDIATE  'DROP '
               || cur_rec.object_type
               || ' "'
               || cur_rec.object_name
               || '"';
     END IF;
   EXCEPTION
     WHEN OTHERS
     THEN
      DBMS_OUTPUT.put_line (  'FAILED: DROP '
                 || cur_rec.object_type
                 || ' "'
                 || cur_rec.object_name
                 || '"'
                 );
   END;
  END LOOP;
END;

 

قبل توسط (1.5هزار امتیاز)
منظور از روتین چیست ؟
قبل توسط (1.1هزار امتیاز)
منظورم procedure بود. ویرایش شد.

سوالات مشابه

0 امتیاز
1 پاسخ 737 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 262 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 744 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 319 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 887 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 381 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 472 بازدید
...