+1 امتیاز
قبل در برنامه نویسی توسط (7.2هزار امتیاز)
برچسب گذاری دوباره قبل توسط

کلمه کلیدی partition by در اوراکل چیست و چه کاربردی دارد؟

برای مثال کوئری

SELECT appuser_message_viewed_id, appuser_id, message_id,
    ROW_NUMBER () OVER (PARTITION BY appuser_id, message_id ORDER BY creation_time)
                                     dup
 FROM appuser_message_viewed

خروجی زیر را می دهد:

APPUSER_MESSAGE_VIEWED_ID APPUSER_ID MESSAGE_ID    DUP
------------------------- ---------- ---------- ----------
         29878595  20842583  29878699     1
         30072605  20842583  30072482     1
         30073066  20842583  30072482     2
         30071781  20842583  30072482     3
         30226338  20842583  30220952     1
         30262095  20842583  30261964     1
         31149829  20842583  31149716     1
         31754420  20842583  31752843     1
         31753390  20842583  31752843     2
         31953517  20842583  31953678     1
         32917256  20842583  32914821     1
         32955540  20842583  32952711     1
         32954543  20842583  32952711     2
         33142385  20842583  33135006     1
         33307659  21673129  33135006     1
         31957534  31945535  31953678     1
         32915553  31945535  32914821     1
         32959222  31945535  32952711     1
         33124640  31945535  33119093     1
         33167141  31945535  33135006     1
         32781716  32230816  32777799     1

 

1 پاسخ

+1 امتیاز
قبل توسط (7.2هزار امتیاز)
 
بهترین پاسخ

نحوه کارکرد partition by همانند کارکرد group by در توابع aggregrate را دارد که در توابع analitic کاربرد دارد ( تفاوت این دو را در https://javabyab.com/3879 می توانید ببینید)

در این حالت از partition by در کنار ROW_NUMBER استفاده شده است. در این حالت به ازای هر گروه مشترک از MESSAGE_ID و APPUSER_ID که مقادیر یک سان دارند، ROW_NUMBER شمارش مجزا انجام می دهد. به عبارتی عدد dup نشانگر چندمین تکرار یکسان MESSAGE_ID و APPUSER_ID می باشد.

سوالات مشابه

+1 امتیاز
1 پاسخ 717 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 306 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 336 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 534 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 882 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 392 بازدید
...