+1 امتیاز
قبل در برنامه نویسی توسط (7.2هزار امتیاز)
ویرایش شده قبل توسط

یک تابع تجمعی در اوراکل 10g مورد نیاز است تا بتواند رشته ها را به هم الحاق کند.

اوراکل 10g یک تابع غیر رسمی (undocumented) با نام wm_concat دارد که معمولا برای رشته ها رفتار عجیب از خود نشان می دهد! ولی برای ارقام تقریبا رفتار قابل قبولی دارد.

SELECT  parent_id, wm_concat (ID) children_ids
  FROM test_mohi
GROUP BY parent_id;

 PARENT_ID
----------
CHILDREN_IDS                                  
--------------------------------------------------------------------------------
     1
2,5,4                                      
                                        
     2
3                                        
                                        
     
1                                        
                                        


3 rows selected.

چگونه می توان یک تابع برای الحاق رشته ها نیز نوشت.

1 پاسخ

0 امتیاز
قبل توسط (7.2هزار امتیاز)
ویرایش شده قبل توسط
 
بهترین پاسخ

برای این کار می توانید از تابع داخلی اوراکل با نام LISTAGG استفاده نمایید.

*فقط توجه داشته باشید که این تابع در نسخه 11 به بعد پشتیبانی می شود

WITH aux AS
(
   SELECT 1 id,'a' letter FROM dual UNION
   SELECT 1 id,'b' letter FROM dual UNION
   SELECT 2 id,'c' letter FROM dual UNION
   SELECT 5 id,'d' letter FROM dual UNION
   SELECT 5 id,'e' letter FROM dual
)
SELECT
   id , LISTAGG (letter,'-') WITHIN GROUP (ORDER BY id) string
FROM aux
group by id


    ID
----------
STRING                                     
--------------------------------------------------------------------------------
     1
a-b                                       
                                        
     2
c                                        
                                        
     5
d-e                                       
                                        


3 rows selected.

 

 

در نسخه 10 میتوان از XMLAGG استفاده کرد که البته یک مقدار از LISTAGG پیچیده تر است

 

WITH emp AS
   (SELECT 1 deptno, 'Gholi' ename
    FROM DUAL
   UNION ALL
   SELECT 1 deptno, 'Ahmad' ename
    FROM DUAL
   UNION ALL
   SELECT 2 deptno, 'Mammad' ename
    FROM DUAL)
SELECT  deptno,
     RTRIM (XMLAGG (XMLELEMENT (e, ename || ',')).EXTRACT ('//text()'),
        ','
        ) enames
  FROM emp
GROUP BY deptno  DEPTNO
----------
ENAMES                                     
--------------------------------------------------------------------------------
     1
Gholi,Ahmad                                   
                                        
     2
Mammad                                     
                                        


2 rows selected.

 

سوالات مشابه

+1 امتیاز
1 پاسخ 297 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 859 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 314 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 499 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 870 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 378 بازدید
...