+1 امتیاز
قبل در برنامه نویسی توسط (7.2هزار امتیاز)

فرض کنیم یک جدول با داده های زیر در اختیار داریم:

select * from test_mohi;

    ID PARENT_ID NAME                
---------- ---------- ------------------------------------
     1      baba                
     2     1 bache                
     3     2 naveh                


3 rows selected.

چگونه می توانیم برای هر سطر علاوه بر نام پدر سلسله مراتب پدرهای آن سطر دسترسی پیدا کرد.

مثلا برای سطر با شناسه 1 تنها یکسطر و آن هم با شناسه 1.

برای سطر با شناسه 2 ، دو سطر با شناسه های 1 و 2 .

برای سطر 3 سه سطر با شناسه های 1 ، 2 و 3 

و ...

1 پاسخ

+1 امتیاز
قبل توسط (7.2هزار امتیاز)
انتخاب شده قبل توسط
 
بهترین پاسخ

برای این منظور می توانید از کوئری زیر استفاده نمایید:

 

SELECT   parents.*
   FROM test_mohi parents
START WITH parents.ID = 2
CONNECT BY parents.ID = PRIOR parents.parent_id


    ID PARENT_ID NAME_                
---------- ---------- ------------------------------------
     2     1 bache                
     1      baba                


2 rows selected.

 

سوالات مشابه

+1 امتیاز
1 پاسخ 717 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 873 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 337 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 537 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 882 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 393 بازدید
...