کاربر "Ammar Bozorgvar"

زمان عضویت: 7 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی: عمار بزرگوار
محل زندگی: ایران عزیز
وب سایت: https://stackoverflow.com/users/382154/ammar-bozorgvar?tab=profile
درباره:

فعالیت های "Ammar Bozorgvar"

امتیاز: 1,472 امتیاز (رتبه #15)
سوال ها: 14 (5 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط Ammar Bozorgvar ›
جواب ها: 35 (15 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط Ammar Bozorgvar ›
نظرها: 23
رأی های داده شده: 113 سوال, 135 جواب
رأی های داده شده: 244 رأی مثبت, 4 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 146 رأی مثبت, 1 رأی منفی

فعالیت های اخیر "Ammar Bozorgvar"

+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 4.678,906 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.11215 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.18365 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2390 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.09218 بازدید
+2 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 0.581,314 بازدید
+2 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2490 بازدید
+2 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 4.4811,060 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.13332 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.21543 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 1.443,669 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.22550 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.32823 بازدید
+5 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3782 بازدید
+3 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.34880 بازدید
+3 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 0.441,160 بازدید
–1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.08217 بازدید
...