کاربر "Ammar Bozorgvar"

زمان عضویت: 6 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی: عمار بزرگوار
محل زندگی: ایران عزیز
وب سایت: https://stackoverflow.com/users/382154/ammar-bozorgvar?tab=profile
درباره:

فعالیت های "Ammar Bozorgvar"

امتیاز: 1,472 امتیاز (رتبه #15)
سوال ها: 14 (5 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط Ammar Bozorgvar ›
جواب ها: 35 (15 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط Ammar Bozorgvar ›
نظرها: 23
رأی های داده شده: 113 سوال, 135 جواب
رأی های داده شده: 244 رأی مثبت, 4 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 146 رأی مثبت, 1 رأی منفی

فعالیت های اخیر "Ammar Bozorgvar"

+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 4.797,939 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.12194 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.19340 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2336 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1207 بازدید
+2 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 0.61,223 بازدید
+2 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.18399 بازدید
+2 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 4.349,629 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.13305 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.23539 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 1.563,591 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2468 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.35806 بازدید
+5 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.29669 بازدید
+3 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.36845 بازدید
+3 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 0.461,090 بازدید
–1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.09208 بازدید
...