کاربر "kashi"

زمان عضویت: 7 سال
نوع عضویت: خبره
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
تغییر تالار سوال ها
ویرایش سوال ها
ویرایش جواب ها
ویرایش نظرها
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی: محسن کاشی
محل زندگی: Utrecht Area, the Netherlands
وب سایت:
درباره: Scala developer at port-Xchange

فعالیت های "kashi"

امتیاز: 7,139 امتیاز (رتبه #3)
سوال ها: 183 (102 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط kashi ›
جواب ها: 245 (101 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط kashi ›
نظرها: 196
رأی های داده شده: 298 سوال, 728 جواب
رأی های داده شده: 1,004 رأی مثبت, 22 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 717 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "kashi"

+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1176 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.26394 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.06112 بازدید
+5 رأی
8 جواب میانگین بازدید روزانه 4.2512,153 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.51905 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.37707 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.11255 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.09174 بازدید
+3 رأی
6 جواب میانگین بازدید روزانه 0.451,253 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.08163 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.19391 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.06130 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0491 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.33696 بازدید
+2 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.18423 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.42893 بازدید
...