کاربر "kashi"

زمان عضویت: 7 سال
نوع عضویت: خبره
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
تغییر تالار سوال ها
ویرایش سوال ها
ویرایش جواب ها
ویرایش نظرها
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی: محسن کاشی
محل زندگی: Utrecht Area, the Netherlands
وب سایت:
درباره: Scala developer at port-Xchange

فعالیت های "kashi"

امتیاز: 7,138 امتیاز (رتبه #3)
سوال ها: 183 (102 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط kashi ›
جواب ها: 245 (101 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط kashi ›
نظرها: 196
رأی های داده شده: 298 سوال, 729 جواب
رأی های داده شده: 1,004 رأی مثبت, 23 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 717 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "kashi"

+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1161 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.27373 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.06101 بازدید
+5 رأی
8 جواب میانگین بازدید روزانه 4.4311,972 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.5805 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.35623 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.11243 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.09159 بازدید
+3 رأی
6 جواب میانگین بازدید روزانه 0.431,127 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.08158 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.19361 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.06119 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0485 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3589 بازدید
+2 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.16365 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.43849 بازدید
...