کاربر "kashi"

زمان عضویت: 7 سال
نوع عضویت: خبره
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
تغییر تالار سوال ها
ویرایش سوال ها
ویرایش جواب ها
ویرایش نظرها
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی: محسن کاشی
محل زندگی: Utrecht Area, the Netherlands
وب سایت:
درباره: Scala developer at port-Xchange

فعالیت های "kashi"

امتیاز: 7,128 امتیاز (رتبه #3)
سوال ها: 183 (102 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط kashi ›
جواب ها: 245 (101 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط kashi ›
نظرها: 196
رأی های داده شده: 298 سوال, 729 جواب
رأی های داده شده: 1,004 رأی مثبت, 23 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 716 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "kashi"

+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1154 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.28363 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0696 بازدید
+5 رأی
8 جواب میانگین بازدید روزانه 4.5411,883 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.49754 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.35591 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.11240 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.08146 بازدید
+3 رأی
6 جواب میانگین بازدید روزانه 0.431,083 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.08153 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.19345 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.06116 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0481 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.29544 بازدید
+2 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.16336 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.44830 بازدید
...