کاربر "kashi"

زمان عضویت: 9 سال
نوع عضویت: خبره
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
تغییر تالار سوال ها
ویرایش سوال ها
ویرایش جواب ها
ویرایش نظرها
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی: محسن کاشی
محل زندگی: Utrecht Area, the Netherlands
وب سایت:
درباره: Scala developer at port-Xchange

فعالیت های "kashi"

امتیاز: 7,164 امتیاز (رتبه #3)
سوال ها: 183 (102 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط kashi ›
جواب ها: 245 (101 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط kashi ›
نظرها: 196
رأی های داده شده: 298 سوال, 728 جواب
رأی های داده شده: 1,004 رأی مثبت, 22 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 720 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "kashi"

+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1225 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.22444 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.08173 بازدید
+5 رأی
8 جواب میانگین بازدید روزانه 3.712,515 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.591,358 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4977 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.11327 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.11270 بازدید
+3 رأی
6 جواب میانگین بازدید روزانه 0.431,404 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.09230 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2511 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.08205 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.04116 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.431,140 بازدید
+2 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.21615 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.36964 بازدید
...