کاربر "kashi"

زمان عضویت: 9 سال
نوع عضویت: خبره
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
تغییر تالار سوال ها
ویرایش سوال ها
ویرایش جواب ها
ویرایش نظرها
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی: محسن کاشی
محل زندگی: Utrecht Area, the Netherlands
وب سایت:
درباره: Scala developer at port-Xchange

فعالیت های "kashi"

امتیاز: 7,164 امتیاز (رتبه #3)
سوال ها: 183 (102 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط kashi ›
جواب ها: 245 (101 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط kashi ›
نظرها: 196
رأی های داده شده: 298 سوال, 728 جواب
رأی های داده شده: 1,004 رأی مثبت, 22 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 720 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "kashi"

+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.12305 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.23542 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.09240 بازدید
+5 رأی
8 جواب میانگین بازدید روزانه 3.8413,989 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.641,630 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.421,139 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.13417 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.13357 بازدید
+3 رأی
6 جواب میانگین بازدید روزانه 0.481,699 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1287 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2569 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1281 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.06169 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.51,435 بازدید
+2 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.25786 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.351,026 بازدید
...