0 امتیاز
قبل در برنامه نویسی توسط (922 امتیاز)

access specifier های protected و  package access از نظر دسترسی سایر کلاس ها به متدها و property ها آن کلاس، چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟

1 پاسخ

+2 امتیاز
قبل توسط (1.1هزار امتیاز)
ویرایش شده قبل توسط
 
بهترین پاسخ

کلاس، متد یا فیلدی که protected است هم توسط کلاس هایی که در همان package قرار دارند قابل دسترسی است و هم توسط subclass هایی که در سایر package ها قرار دارند اما کلاس، متد یا فیلدی که package access است فقط توسط کلاس هایی که در همان package قرار دارند قابل دسترسی است و subclass هایی که در سایر package ها قرار دارند نمی توانند به آن دسترسی داشته باشند.

به زبان ساده تر برای دسترسی به یک کلاس، متد یا فیلد package access در یک package بودن تنها شرط است ولی برای دسترسی به یک کلاس، متد یا فیلد protected فرزند بودن (subclass) یا در یک package بودن شرط است، در حقیقت package access دسترسی محدودتری است (به نسبت protected):

Other packages Subclass Same Package Same Class Access Modifiers
N Y Y Y protected
N N Y Y package access

 

سوالات مشابه

0 امتیاز
1 پاسخ 374 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 583 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 416 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 418 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 664 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 646 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1.8هزار بازدید
...