کاربر "morshedian"

زمان عضویت: 4 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
نام و نام خانوادگی: Mohammad Morshedian
محل زندگی: تهران
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "morshedian"

امتیاز: 10 امتیاز (رتبه #550)
سوال ها: 2تمام سوال های پرسیده شده توسط morshedian ›
جواب ها: 1تمام جواب های ارائه شده توسط morshedian ›
نظرها: 3
رأی های داده شده: 0 سوال, 1 جواب
رأی های داده شده: 1 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 3 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "morshedian"

0 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 0.21293 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.08177 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.26410 بازدید
...