0 امتیاز
قبل در برنامه نویسی توسط (922 امتیاز)

چگونه می توان در جاوا فهمید یک رشته حداقل حاوی یک عدد است؟

2 پاسخ

+3 امتیاز
قبل توسط (1.4هزار امتیاز)
انتخاب شده قبل توسط
 
بهترین پاسخ

راه 1) استفاده از regex:

public static boolean hasDigit(String str)
{
	if(str == null)
	{
		return false;
	}
	return str.matches(".*\\d.*");
}

راه 2) استفاده از Character.isDigit:

public static boolean hasDigit(String str)
{
	if(str != null)
	{
		for(char c : str.toCharArray())
		{
			if(Character.isDigit(c))
			{
				return true;
			}
		}
	}
	return false;
}
+1 امتیاز
قبل توسط (1.1هزار امتیاز)

با استفاده از Regular expression زیر نیز می توان این کار را کرد:

String regex = "(.)*(\\d)(.)*";      
Pattern pattern = Pattern.compile(regex);
String input = "TEST";
Matcher matcher = pattern.matcher(input);
boolean isMatched = matcher.matches();

سوالات مشابه

0 امتیاز
2 پاسخ 1.1هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1.5هزار بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 635 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 978 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 684 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 2.1هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 322 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 282 بازدید
0 امتیاز
2 پاسخ 717 بازدید
...