0 امتیاز
قبل در برنامه نویسی توسط (2.6هزار امتیاز)
برچسب گذاری دوباره قبل توسط
در زبان جاوا چگونه می توان یک عدد تصادفی با توضیع پواسون تولید کرد؟
آیا همانند عدد تصادفی گوسی (نرمال) تابع پیش فرضی بدین منظور موجود است؟

1 پاسخ

+2 امتیاز
قبل توسط (80 امتیاز)
ویرایش شده قبل توسط

برای این مورد باید از کتابخانه Cern Colt استفاده کنید.

RandomEngine engine = new DRand();
Poisson poisson = new Poisson(lambda, engine);
int poissonObs = poisson.nextInt();

Normal normal = new Normal(mean, variance, engine);
double normalObs = normal.nextDouble();

سوالات مشابه

0 امتیاز
1 پاسخ 2.2هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 327 بازدید
+1 امتیاز
2 پاسخ 285 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1.7هزار بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 690 بازدید
0 امتیاز
2 پاسخ 1.1هزار بازدید
0 امتیاز
2 پاسخ 466 بازدید
+2 امتیاز
3 پاسخ 21.1هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1.5هزار بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 647 بازدید
...