+1 امتیاز
قبل در برنامه نویسی توسط (204 امتیاز)
برچسب گذاری دوباره قبل توسط
مراحل تنظیم سیستم عامل برای اینکه دیتابیس، listener و کنسول اوراکل را هنگام boot شدن بطور خودکار بالا بیاورد و هنگام reboot شدن و shutdown شدن بطور خودکار خاموش شود، چیست؟

1 پاسخ

+2 امتیاز
قبل توسط (204 امتیاز)
ویرایش شده قبل توسط

تنظیمات لازم برای اجرای خودکار دیتابیس اوراکل پس از بالاآمدن سیستم عامل شامل مراحل زیر است:
1- تنظیم فایل oratab: با اجرای دستور زیر فایل oratab را تنظیم کنید:

root# sed -i s/\:N/\:Y/ /etc/oratab

2- ایجاد و تنظیم فایل oracleService: این فایل محتوی اسکریپتی است که با استفاده از آن سیستم عامل هنگام بالاآمدن، دیتابیس و مولفه های موردنیاز آن را آغاز می کند و هنگام پایین آمدن نیز دیتابیس و آن مولفه های را بصورت امن خاموش می کند.

root# vim /etc/init.d/oracleService

خطوط زیر را با توجه به مشخصات دیتابیس تغییر داده و به فایل فوق اضافه کنید:

#!/bin/sh
# chkconfig: 345 99 10
# description: Oracle auto start-stop script.
#
# Set ORACLE_HOME to be equivalent to the $ORACLE_HOME
# from which you wish to execute dbstart and dbshut;
#
# Set ORACLE_OWNER to the user id of the owner of the
# Oracle database in ORACLE_HOME.

export ORACLE_HOME=/opt/oracle/product/11.2.0/db_1
export ORACLE_OWNER=oracle
export ORACLE_HOME_LISTNER=$ORACLE_HOME
export ORACLE_UNQNAME=wodbs01

if [ ! -f $ORACLE_HOME/bin/dbstart ]
then
  echo "Oracle startup: cannot start"
  exit
fi

case "$1" in
  'start')
    # Start the Oracle databases:
    # The following command assumes that the oracle login
    # will not prompt the user for any values
    su $ORACLE_OWNER -c "$ORACLE_HOME/bin/lsnrctl start"
    su $ORACLE_OWNER -c $ORACLE_HOME/bin/dbstart
    su $ORACLE_OWNER -c "$ORACLE_HOME/bin/emctl start dbconsole"
    touch /var/lock/subsys/oracleService
    ;;
  'stop')
    # Stop the Oracle databases:
    # The following command assumes that the oracle login
    # will not prompt the user for any values
    su $ORACLE_OWNER -c "$ORACLE_HOME/bin/emctl stop dbconsole"
    su $ORACLE_OWNER -c $ORACLE_HOME/bin/dbshut
    su $ORACLE_OWNER -c "$ORACLE_HOME/bin/lsnrctl stop"
    rm -f /var/lock/subsys/oracleService
    ;;
esac

با اجرای دستور زیر فایل oracleService را اجرایی کنیدک

root# chmod 755 /etc/init.d/oracleService

حال با اجرای دستورات زیر فایل oracleService را به سیستم عامل معرفی کرده و نحوه اجرای آن را مشخص می نمایید

root# chkconfig --add oracleService

یا

root# ln -s /etc/init.d/oracleService /etc/rc0.d/K10oracleService
root# ln -s /etc/init.d/oracleService /etc/rc6.d/K10oracleService
root# ln -s /etc/init.d/oracleService /etc/rc1.d/K10oracleService
root# ln -s /etc/init.d/oracleService /etc/rc5.d/S99oracleService
root# ln -s /etc/init.d/oracleService /etc/rc4.d/S99oracleService
root# ln -s /etc/init.d/oracleService /etc/rc3.d/S99oracleService
root# ln -s /etc/init.d/oracleService /etc/rc2.d/S99oracleService

سوالات مشابه

0 امتیاز
1 پاسخ 2.6هزار بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 1.1هزار بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1.3هزار بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 727 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 420 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 516 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1.8هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 3.5هزار بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 587 بازدید
...