کاربر "یاسر"

زمان عضویت: 5 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "یاسر"

امتیاز: 204 امتیاز (رتبه #86)
سوال ها: 12 (7 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط یاسر ›
جواب ها: 13تمام جواب های ارائه شده توسط یاسر ›
نظرها: 1
رأی های داده شده: 0 سوال, 2 جواب
رأی های داده شده: 2 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 24 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "یاسر"

0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 2.572,916 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.11123 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.22247 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1115 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.35408 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.24445 بازدید
0 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 0.43946 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.19348 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.18326 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.631,160 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.61,121 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.25459 بازدید
...