کاربر "N.SA"

زمان عضویت: 6 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "N.SA"

امتیاز: 791 امتیاز (رتبه #36)
سوال ها: 121 (1 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط N.SA ›
جواب ها: 211 (10 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط N.SA ›
نظرها: 7
رأی های داده شده: 23 سوال, 15 جواب
رأی های داده شده: 37 رأی مثبت, 1 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 76 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "N.SA"

+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.38111 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2266 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1545 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1339 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2374 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.48148 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.25108 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.83444 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.25121 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.34246 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.16109 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.18120 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.45309 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.17119 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1284 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2137 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.15100 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.07760 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.1813 بازدید
...