کاربر "N.SA"

زمان عضویت: 5 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "N.SA"

امتیاز: 791 امتیاز (رتبه #35)
سوال ها: 121 (1 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط N.SA ›
جواب ها: 211 (10 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط N.SA ›
نظرها: 7
رأی های داده شده: 23 سوال, 15 جواب
رأی های داده شده: 37 رأی مثبت, 1 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 76 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "N.SA"

+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.3121 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.8416 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.7414 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.5811 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.0242 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.8625 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3556 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.84216 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.34155 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1666 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1872 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.53213 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1875 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.141 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2394 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1873 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.63273 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.07493 بازدید
...