کاربر "N.SA"

زمان عضویت: 5 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "N.SA"

امتیاز: 791 امتیاز (رتبه #36)
سوال ها: 121 (1 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط N.SA ›
جواب ها: 211 (10 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط N.SA ›
نظرها: 7
رأی های داده شده: 23 سوال, 15 جواب
رأی های داده شده: 37 رأی مثبت, 1 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 76 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "N.SA"

+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4185 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2655 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1838 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1634 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2865 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4497 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2794 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.85378 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.26105 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.34221 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1696 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.19111 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.48285 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.18106 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1271 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2122 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1487 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.94590 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.14739 بازدید
...