کاربر "N.SA"

زمان عضویت: 6 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "N.SA"

امتیاز: 801 امتیاز (رتبه #36)
سوال ها: 121 (1 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط N.SA ›
جواب ها: 211 (10 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط N.SA ›
نظرها: 7
رأی های داده شده: 23 سوال, 15 جواب
رأی های داده شده: 37 رأی مثبت, 1 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 77 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "N.SA"

+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.32161 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.21108 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1262 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.153 بازدید
+2 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1791 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.59303 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.23151 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.92683 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.22153 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.33309 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.15135 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.18158 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.43380 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.16144 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.13120 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.19170 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.13121 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.41,285 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.01950 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.151,043 بازدید
...