کاربر "N.SA"

زمان عضویت: 5 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "N.SA"

امتیاز: 791 امتیاز (رتبه #35)
سوال ها: 121 (1 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط N.SA ›
جواب ها: 211 (10 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط N.SA ›
نظرها: 7
رأی های داده شده: 23 سوال, 15 جواب
رأی های داده شده: 37 رأی مثبت, 1 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 76 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "N.SA"

+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4848 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3839 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2728 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2425 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4557 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3540 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.375 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.87297 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.36195 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1678 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1887 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.5247 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1785 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1153 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.22107 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1680 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.77399 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.1600 بازدید
...