کاربر "N.SA"

زمان عضویت: 3 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "N.SA"

امتیاز: 711 امتیاز (رتبه #37)
سوال ها: 115 (1 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط N.SA ›
جواب ها: 188 (10 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط N.SA ›
نظرها: 7
رأی های داده شده: 13 سوال, 14 جواب
رأی های داده شده: 26 رأی مثبت, 1 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 65 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "N.SA"

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.5646 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.1219 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3839 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2525 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 1.1839 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.716 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 1.6153 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 119 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.9518 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.8917 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 1.3645 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.1237 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.9130 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.9431 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.852 بازدید
...