+1 امتیاز
قبل در برنامه نویسی توسط (7.2هزار امتیاز)
تفاوت نوع داده timestamp و date در اوراکل چیست؟ آیا می توان آنها را به جای یکدیگر مورد استفاده قرارداد؟

1 پاسخ

+3 امتیاز
قبل توسط (2.2هزار امتیاز)

تفاوت انها در مقدار ذخیره داده است .timestamp زمان را میلی ثانیه و ساعت را در غالب صبح و عصر نگه میدارد .

SQL> select sysdate from dual;
SYSDATE
---------
01-JAN-03

SQL> select systimestamp from dual;
SYSTIMESTAMP
---------------------------------------------------------
09-JUL-03 11.05.02.519000 AM -06:00

 

سوالات مشابه

0 امتیاز
1 پاسخ 882 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 393 بازدید
0 امتیاز
2 پاسخ 723 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 917 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 432 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 717 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 307 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 873 بازدید
...