+1 امتیاز
قبل در برنامه نویسی توسط (7.2هزار امتیاز)
تفاوت نوع داده timestamp و date در اوراکل چیست؟ آیا می توان آنها را به جای یکدیگر مورد استفاده قرارداد؟

1 پاسخ

+3 امتیاز
قبل توسط (2.2هزار امتیاز)

تفاوت انها در مقدار ذخیره داده است .timestamp زمان را میلی ثانیه و ساعت را در غالب صبح و عصر نگه میدارد .

SQL> select sysdate from dual;
SYSDATE
---------
01-JAN-03

SQL> select systimestamp from dual;
SYSTIMESTAMP
---------------------------------------------------------
09-JUL-03 11.05.02.519000 AM -06:00

 

سوالات مشابه

0 امتیاز
1 پاسخ 870 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 378 بازدید
0 امتیاز
2 پاسخ 690 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 904 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 413 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 708 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 297 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 859 بازدید
...