0 امتیاز
قبل در کامپیوتر و اینترنت توسط (242 امتیاز)

لطف کنید معنی یا معادل comes down را در فارسی در جمله زیر مشخص کنید. درصورت امکان کل متن را ترجمه کنید.

...With asynchronous communications it’s different. You can place an order but don’t have to wait for its execution. Similarly, when you drop a letter in a mailbox you don’t have to wait for a mail truck to arrive to the recipient. The process of placing a trade order comes down to putting a Java object that describes your order into a certain message queue of your MOM provider.

سوالات مشابه

+3 امتیاز
1 پاسخ 1.1هزار بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1.1هزار بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 915 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 2.8هزار بازدید
...