مشکل ساختن Docker Image با استفاده از Plugin : docker-maven-plugin برای یک پروژه spring boot

+1 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.39196 بازدید

من یک پروژه spring-boot ی دارم که میخوام jar فایلی که تولید میشه رو تویه یک docker image بزارم تا مرحله دانلود کردن Image هم جلو میره و دانلود میکنه اما بعدش به مشکل میخوره

قسمت Maven build مربوط به پلاگین fabric8

 <build>
    <plugins>
      <plugin>
        <groupId>org.springframework.boot</groupId>
        <artifactId>spring-boot-maven-plugin</artifactId>
      </plugin>
      <plugin>
        <groupId>io.fabric8</groupId>
        <artifactId>docker-maven-plugin</artifactId>
        <version>0.14.0</version>
        <configuration>
          <!--<dockerHost>http://127.0.0.1:2375</dockerHost>-->
          <dockerHost>unix:///var/run/docker.sock</dockerHost>
          <verbose>true</verbose>
          <images>
            <image>
              <alias>some-service-name-1</alias>
              <name>/${docker.image.prefix}/${docker.image.name}</name>

              <build>
                <assembly>
                  <descriptorRef>artifact</descriptorRef>
                  <dockerFileDir>${project.basedir}/src/main/docker/</dockerFileDir>
                </assembly>
              </build>
              <run>
                <namingStrategy>alias</namingStrategy>
                <envPropertyFile>LocalEnv</envPropertyFile>
                <net>pod-network</net>
                <ports>
                  <port>8001:7199</port>
                  <port>8000:8080</port>
                </ports>
              </run>
            </image>
          </images>
        </configuration>
        <executions>
          <execution>
            <id>start</id>
            <phase>pre-integration-test</phase>
            <goals>
              <goal>build</goal>
              <goal>start</goal>
            </goals>
          </execution>
          <execution>
            <id>stop</id>
            <phase>post-integration-test</phase>
            <goals>
              <goal>stop</goal>
            </goals>
          </execution>
        </executions>
      </plugin>
      <plugin>
        <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
        <artifactId>maven-surefire-plugin</artifactId>
        <version>3.0.0-M3</version>
        <configuration>
          <parallel>methods</parallel>
          <threadCount>10</threadCount>
        </configuration>
      </plugin>
    </plugins>
  </build>

 

 

فایل dockerfile

 

FROM openjdk

VOLUME /tmp
ADD maven/spring-boot-docker-0.0.1-SNAPSHOT.jar myapp.jar
RUN sh -c 'touch /myapp.jar'
ENTRYPOINT ["java", "-Djava.security.egd=file:/dev/./urandom", "-jar","/myapp.jar"]

 

Maven Command : mvn clean package docker:build

و خطایی که میده

 I/O exception (java.io.IOException) caught when processing request to {}->unix://127.0.0.1:1: Connection reset by peer
[INFO] Retrying request to {}->unix://127.0.0.1:1
[INFO] I/O exception (java.io.IOException) caught when processing request to {}->unix://127.0.0.1:1: Connection reset by peer
[INFO] Retrying request to {}->unix://127.0.0.1:1
[INFO] I/O exception (java.io.IOException) caught when processing request to {}->unix://127.0.0.1:1: Connection reset by peer
[INFO] Retrying request to {}->unix://127.0.0.1:1
[ERROR] DOCKER> Connection reset by peer
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
[INFO] BUILD FAILURE
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
[INFO] Total time: 13.124 s
[INFO] Finished at: 2019-01-19T13:12:55+03:30
[INFO] Final Memory: 29M/107M
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
[ERROR] Failed to execute goal io.fabric8:docker-maven-plugin:0.14.0:build (default-cli) on project spring-boot-web: Unable to build image [/springframework/springbootdocker] -> [Help 1]
org.apache.maven.lifecycle.LifecycleExecutionException: Failed to execute goal io.fabric8:docker-maven-plugin:0.14.0:build (default-cli) on project spring-boot-web: Unable to build image [/springframework/springbootdocker]

 

سوال 1 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط یوری (426 امتیاز)
ویرایش 1 سال قبل توسط Saeed Zarinfam

1 جواب

+1 رأی
 
بهترین جواب

باید pom.xml رو تغییر بدی

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
     xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
  <modelVersion>4.0.0</modelVersion>

  <groupId>guru.springframework</groupId>
  <artifactId>springbootweb</artifactId>
  <version>0-1</version>
  <packaging>jar</packaging>

  <name>Spring Boot Web Application</name>
  <description>Spring Boot Web Application</description>

  <parent>
    <groupId>org.springframework.boot</groupId>
    <artifactId>spring-boot-starter-parent</artifactId>
    <version>2.0.0.RELEASE</version>
    <relativePath/>
  </parent>

  <properties>
    <project.build.sourceEncoding>UTF-8</project.build.sourceEncoding>
    <java.version>1.8</java.version>
    <docker.image.prefix>springframework</docker.image.prefix>
    <docker.image.name>springbootdocker</docker.image.name>
  </properties>

  <dependencies>
    <dependency>
      <groupId>org.springframework.boot</groupId>
      <artifactId>spring-boot-starter-data-jpa</artifactId>
    </dependency>
    <dependency>
      <groupId>org.springframework.boot</groupId>
      <artifactId>spring-boot-starter-security</artifactId>
    </dependency>
    <dependency>
      <groupId>org.springframework.boot</groupId>
      <artifactId>spring-boot-starter-thymeleaf</artifactId>
    </dependency>
    <dependency>
      <groupId>org.springframework.boot</groupId>
      <artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>
    </dependency>
    <!--WebJars-->
    <dependency>
      <groupId>org.webjars</groupId>
      <artifactId>bootstrap</artifactId>
      <version>3.3.4</version>
    </dependency>
    <dependency>
      <groupId>org.webjars</groupId>
      <artifactId>jquery</artifactId>
      <version>2.1.4</version>
    </dependency>
    <dependency>
      <groupId>com.h2database</groupId>
      <artifactId>h2</artifactId>
      <scope>compile</scope>
    </dependency>
    <dependency>
      <groupId>org.springframework.boot</groupId>
      <artifactId>spring-boot-starter-test</artifactId>
      <scope>test</scope>
    </dependency>
    <dependency>
      <groupId>javax.xml.bind</groupId>
      <artifactId>jaxb-api</artifactId>
      <version>2.2.11</version>
    </dependency>
    <dependency>
      <groupId>com.sun.xml.bind</groupId>
      <artifactId>jaxb-core</artifactId>
      <version>2.2.11</version>
    </dependency>
    <dependency>
      <groupId>com.sun.xml.bind</groupId>
      <artifactId>jaxb-impl</artifactId>
      <version>2.2.11</version>
    </dependency>
    <dependency>
      <groupId>javax.activation</groupId>
      <artifactId>activation</artifactId>
      <version>1.1.1</version>
    </dependency>
  </dependencies>

  <build>
    <plugins>
      <plugin>
        <groupId>org.springframework.boot</groupId>
        <artifactId>spring-boot-maven-plugin</artifactId>
      </plugin>
      <plugin>
        <groupId>org.springframework.boot</groupId>
        <artifactId>spring-boot-maven-plugin</artifactId>
      </plugin>
      <plugin>
        <groupId>io.fabric8</groupId>
        <artifactId>docker-maven-plugin</artifactId>
        <version>0.21.0</version>
        <configuration>
          <!--<dockerHost>http://127.0.0.1:2375</dockerHost>-->
          <!--<dockerHost>unix:///var/run/docker.sock</dockerHost>-->
          <verbose>true</verbose>
          <images>
            <image>
              <name>${docker.image.prefix}/${docker.image.name}</name>
              <build>
                <dockerFile>${project.basedir}/src/main/docker/Dockerfile</dockerFile>
                <assembly>
                  <descriptorRef>artifact</descriptorRef>
                </assembly>
              </build>
            </image>
          </images>
        </configuration>
        <executions>
          <execution>
            <phase>package</phase>
            <goals>
              <goal>build</goal>
            </goals>
          </execution>
        </executions>
      </plugin>
      <plugin>
        <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
        <artifactId>maven-surefire-plugin</artifactId>
        <version>3.0.0-M3</version>
        <configuration>
          <parallel>methods</parallel>
          <threadCount>10</threadCount>
        </configuration>
      </plugin>
    </plugins>
  </build>
</project>

 و قسمت مهمش اون Executions است که build رو بهش دادی چون build رو باید این پلاگین انجام بده

جواب 1 سال قبل توسط یوری (426 امتیاز)
ویرایش 1 سال قبل توسط یوری

سوال های مشابه

0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.06117 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.19381 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.06134 بازدید
سوال 6 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط kashi (7,128 امتیاز)
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.441,103 بازدید
سوال 6 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط Milad (1,298 امتیاز)
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.07172 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.29283 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.26184 بازدید
سوال 1 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط Sina1993 (19 امتیاز)
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.09225 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.28103 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.53473 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...