کاربر "یوری"

زمان عضویت: 2 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "یوری"

امتیاز: 426 امتیاز (رتبه #57)
سوال ها: 73 (28 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط یوری ›
جواب ها: 21 (4 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط یوری ›
نظرها: 40
رأی های داده شده: 7 سوال, 30 جواب
رأی های داده شده: 37 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 49 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "یوری"

0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1357 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1360 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1256 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.295 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1470 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.43219 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2108 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1788 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.47267 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.16106 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.21148 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.24168 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.39275 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2144 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1285 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.15107 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1290 بازدید
...