کاربر "یوری"

زمان عضویت: 4 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "یوری"

امتیاز: 426 امتیاز (رتبه #57)
سوال ها: 73 (28 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط یوری ›
جواب ها: 21 (4 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط یوری ›
نظرها: 40
رأی های داده شده: 7 سوال, 30 جواب
رأی های داده شده: 37 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 49 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "یوری"

0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1117 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.11124 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.11126 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.15169 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.12139 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.5596 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.18221 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.18212 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.81,000 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.16214 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.22298 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.25339 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.32438 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.17238 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.12172 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.17242 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.24334 بازدید
...