کاربر "یوری"

زمان عضویت: 2 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "یوری"

امتیاز: 426 امتیاز (رتبه #57)
سوال ها: 73 (28 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط یوری ›
جواب ها: 21 (4 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط یوری ›
نظرها: 40
رأی های داده شده: 7 سوال, 30 جواب
رأی های داده شده: 37 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 49 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "یوری"

0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1554 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1556 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1452 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2390 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1666 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.43183 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2199 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1881 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.43207 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1693 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.22136 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.25151 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.41258 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.21134 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1273 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.16100 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1384 بازدید
...