کاربر "یوری"

زمان عضویت: 1 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "یوری"

امتیاز: 426 امتیاز (رتبه #57)
سوال ها: 73 (28 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط یوری ›
جواب ها: 21 (4 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط یوری ›
نظرها: 40
رأی های داده شده: 7 سوال, 30 جواب
رأی های داده شده: 37 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 49 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "یوری"

0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.347 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2441 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2645 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4581 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2551 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.47104 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.376 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2558 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.49135 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1974 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.25101 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.32127 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.49204 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.26111 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1354 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.286 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1669 بازدید
...