کاربر "یوری"

زمان عضویت: 8 ماه
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "یوری"

امتیاز: 307 امتیاز (رتبه #69)
سوال ها: 67 (26 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط یوری ›
جواب ها: 14 (2 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط یوری ›
نظرها: 38
رأی های داده شده: 6 سوال, 28 جواب
رأی های داده شده: 34 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 40 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "یوری"

0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4734 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.650 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.869 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.43143 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.553 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3436 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.5158 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3743 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.5887 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3753 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2943 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.5582 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.5583 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2136 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2944 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3659 بازدید
...