کاربر "crusader"

زمان عضویت: 4 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی: سعید
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "crusader"

امتیاز: 82 امتیاز (رتبه #163)
سوال ها: 23 (6 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط crusader ›
جواب ها: 1تمام جواب های ارائه شده توسط crusader ›
نظرها: 7
رأی های داده شده: 0 سوال, 1 جواب
رأی های داده شده: 1 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 12 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "crusader"

0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.12123 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.16169 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.14140 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.23239 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.18188 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.18187 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.17175 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2219 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.18200 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.72801 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.13151 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.15210 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.25337 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.08116 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.22335 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.16254 بازدید
+2 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 0.58911 بازدید
...