کاربر "crusader"

زمان عضویت: 1 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی: سعید
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "crusader"

امتیاز: 82 امتیاز (رتبه #144)
سوال ها: 23 (6 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط crusader ›
جواب ها: 1تمام جواب های ارائه شده توسط crusader ›
نظرها: 7
رأی های داده شده: 0 سوال, 1 جواب
رأی های داده شده: 1 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 12 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "crusader"

0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.6248 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2832 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3137 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.6892 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4966 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3142 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3448 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.5895 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3467 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.63130 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3473 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.23108 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.43194 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1274 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2121 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.25161 بازدید
+2 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 0.6398 بازدید
...