کاربر "crusader"

زمان عضویت: 3 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی: سعید
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "crusader"

امتیاز: 82 امتیاز (رتبه #154)
سوال ها: 23 (6 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط crusader ›
جواب ها: 1تمام جواب های ارائه شده توسط crusader ›
نظرها: 7
رأی های داده شده: 0 سوال, 1 جواب
رأی های داده شده: 1 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 12 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "crusader"

0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.19100 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.21121 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1798 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.29174 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.23139 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.19115 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.17104 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.28175 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.22147 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.7464 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.19125 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.19177 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3270 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0990 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.21226 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.19213 بازدید
+2 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 0.59662 بازدید
...