کاربر "crusader"

زمان عضویت: 2 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی: سعید
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "crusader"

امتیاز: 82 امتیاز (رتبه #145)
سوال ها: 23 (6 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط crusader ›
جواب ها: 1تمام جواب های ارائه شده توسط crusader ›
نظرها: 7
رأی های داده شده: 0 سوال, 1 جواب
رأی های داده شده: 1 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 12 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "crusader"

0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3875 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1945 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2457 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.48123 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3486 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2462 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2464 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.43123 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2889 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.61199 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2686 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.21123 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.38217 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.175 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.19136 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.23174 بازدید
+2 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 0.6471 بازدید
...