کاربر "crusader"

زمان عضویت: 3 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی: سعید
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "crusader"

امتیاز: 82 امتیاز (رتبه #154)
سوال ها: 23 (6 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط crusader ›
جواب ها: 1تمام جواب های ارائه شده توسط crusader ›
نظرها: 7
رأی های داده شده: 0 سوال, 1 جواب
رأی های داده شده: 1 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 12 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "crusader"

0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.296 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.22115 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1891 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.31166 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.26137 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2107 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.19102 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.31173 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.24142 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.73442 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2124 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2174 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.31264 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0989 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.21212 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2209 بازدید
+2 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 0.61641 بازدید
...