کاربر "crusader"

زمان عضویت: 1 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی: سعید
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "crusader"

امتیاز: 82 امتیاز (رتبه #144)
سوال ها: 22 (6 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط crusader ›
جواب ها: 1تمام جواب های ارائه شده توسط crusader ›
نظرها: 7
رأی های داده شده: 0 سوال, 1 جواب
رأی های داده شده: 1 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 12 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "crusader"

0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.6918 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.8426 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.6976 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.7332 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.7333 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.6936 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4432 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.5356 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.6880 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.5466 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.27100 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.47171 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1473 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.22111 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.28155 بازدید
+2 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 0.65368 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1376 بازدید
...