کاربر "rasta1462"

زمان عضویت: 6 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "rasta1462"

امتیاز: 204 امتیاز (رتبه #91)
سوال ها: 35 (2 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط rasta1462 ›
جواب ها: 9 (3 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط rasta1462 ›
نظرها: 8
رأی های داده شده: 1 سوال, 18 جواب
رأی های داده شده: 19 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 24 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "rasta1462"

0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.16301 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.07130 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.27507 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.81,534 بازدید
+3 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.651,266 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1234 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.11208 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.09180 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0481 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.19365 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.51985 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.08151 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.13249 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0472 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.17325 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.41807 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.621,219 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1200 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.29578 بازدید
...