کاربر "rasta1462"

زمان عضویت: 8 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "rasta1462"

امتیاز: 204 امتیاز (رتبه #91)
سوال ها: 35 (2 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط rasta1462 ›
جواب ها: 9 (3 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط rasta1462 ›
نظرها: 8
رأی های داده شده: 1 سوال, 18 جواب
رأی های داده شده: 19 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 24 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "rasta1462"

0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.17442 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.09236 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.35911 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.832,181 بازدید
+3 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.591,570 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.14410 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.17456 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.08226 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.06167 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.18485 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.51,326 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.08208 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.14376 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.04113 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.17467 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.37998 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.551,474 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.11294 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.31845 بازدید
...