کاربر "rasta1462"

زمان عضویت: 7 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "rasta1462"

امتیاز: 204 امتیاز (رتبه #91)
سوال ها: 35 (2 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط rasta1462 ›
جواب ها: 9 (3 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط rasta1462 ›
نظرها: 8
رأی های داده شده: 1 سوال, 18 جواب
رأی های داده شده: 19 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 24 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "rasta1462"

0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.16399 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.08207 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.33817 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.842,045 بازدید
+3 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.591,456 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.12329 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.13310 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.08201 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.05131 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.19460 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.51,252 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.07178 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.13322 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0499 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.17425 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.38947 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.551,385 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1257 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.31780 بازدید
...