کاربر "rasta1462"

زمان عضویت: 4 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "rasta1462"

امتیاز: 204 امتیاز (رتبه #86)
سوال ها: 35 (2 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط rasta1462 ›
جواب ها: 9 (3 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط rasta1462 ›
نظرها: 8
رأی های داده شده: 1 سوال, 18 جواب
رأی های داده شده: 19 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 24 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "rasta1462"

0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.15179 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0788 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.25298 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.6711 بازدید
+3 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.68835 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.12183 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.12150 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.11136 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0341 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.21253 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.48595 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1122 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.15185 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0342 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2240 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.48599 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.68848 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.13156 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.35440 بازدید
...