0 امتیاز
قبل در برنامه نویسی توسط (308 امتیاز)
ویرایش شده قبل توسط

من هایبرنت را با کتاب اقای صدیقی شروع کردم و برای اتصال به پایگاه داده از

   public class HibernateHelper {

  private static final ThreadLocal session =
      new ThreadLocal();
  private static final ThreadLocal transaction =
      new ThreadLocal();
  private static final SessionFactory sessionFactory =
      new Configuration().configure().buildSessionFactory();

  //forbidden constructor
  private HibernateHelper() {
  }

  public static Session getSession() {
    Session session1 = (Session)
        HibernateHelper.session.get();
    if (session1 == null) {
      session1 = sessionFactory.openSession();
      HibernateHelper.session.set(session1);
    }
    return session1;
  }
}

استفاده میکنم ولی با این خطا مواجه می شوم

Exception in thread "main" java.lang.ExceptionInInitializerError
at DB.PersistByHibernate.main(PersistByHibernate.java:30)
Caused by: org.hibernate.HibernateException: /hibernate.cfg.xml not found
at org.hibernate.internal.util.ConfigHelper.getResourceAsStream(ConfigHelper.java:173)
at org.hibernate.cfg.Configuration.getConfigurationInputStream(Configuration.java:2026)
at org.hibernate.cfg.Configuration.configure(Configuration.java:2007)
at org.hibernate.cfg.Configuration.configure(Configuration.java:1987)
at DB.HibernateHelper.<clinit>(HibernateHelper.java:14)

1 پاسخ

0 امتیاز
قبل توسط (479 امتیاز)
انتخاب شده قبل توسط
 
بهترین پاسخ
کلاس hibernate.cfg.xml  پیدا نمیشه یا سیستم به این فایل دسترسی نداره.

خط سوم خطا.

سوالات مشابه

0 امتیاز
1 پاسخ 495 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1.0هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 419 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 1.1هزار بازدید
+1 امتیاز
0 پاسخ 476 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 265 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 702 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 480 بازدید
0 امتیاز
2 پاسخ 1.1هزار بازدید
...