کاربر "aminiS"

زمان عضویت: 6 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی: ebrahim amini sharifi
محل زندگی: تهران
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "aminiS"

امتیاز: 479 امتیاز (رتبه #49)
سوال ها: 9 (7 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط aminiS ›
جواب ها: 29 (10 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط aminiS ›
نظرها: 14
رأی های داده شده: 1 سوال, 6 جواب
رأی های داده شده: 7 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 38 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "aminiS"

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.17220 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.05105 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.09193 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.06120 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.17365 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.08167 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.09194 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.07139 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.33695 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.06129 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.611,302 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.41874 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.23489 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.481,072 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1219 بازدید
...