+1 امتیاز
قبل در برنامه نویسی توسط (1.1هزار امتیاز)

می خواهم یک آرایه دو بعدی را به Map تبدیل کنم بصورتی که عنصر اول هر سطر آرایه کلید و دومی مقدار Map باشد، برای مثال آرایه زیر را در نظر بگیرید:

String[][] countries = { { "United States", "New York" }, { "United Kingdom", "London" },
    { "Netherland", "Amsterdam" }, { "Japan", "Tokyo" }, { "France", "Paris" } };

1 پاسخ

+2 امتیاز
قبل توسط (1.1هزار امتیاز)

کتابخانه Apache Commons یک کلاس با نام ArrayUtils دارد که این کار را به راحتی انجام می دهد:

import java.util.Map;
import org.apache.commons.lang.ArrayUtils;
 
public class Main {
 
 public static void main(String[] args) {
  String[][] countries = { { "United States", "New York" }, { "United Kingdom", "London" },
    { "Netherland", "Amsterdam" }, { "Japan", "Tokyo" }, { "France", "Paris" } };
 
  Map countryCapitals = ArrayUtils.toMap(countries);
 
  System.out.println("Capital of Japan is " + countryCapitals.get("Japan"));
  System.out.println("Capital of France is " + countryCapitals.get("France"));
 }
}

سوالات مشابه

0 امتیاز
1 پاسخ 300 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 448 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 456 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 469 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 596 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1.4هزار بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1.8هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 544 بازدید
+1 امتیاز
0 پاسخ 306 بازدید
...