میخوام در دفترچه تلفن قابلیت جستجو براساس نام و شماره در جاوا داشته باشم

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.1932 بازدید
package phonebook;

import java.util.ArrayList;
import java.util.Scanner;

public class PhoneBook {
  public static void main(String[] args) {
    Scanner scanner = new Scanner(System.in);
    ArrayList<Contact> contactList = new ArrayList<>();
    int counter = 1;
    String name;
    String number;
    String details;


    while (true) {
      System.out.println();
      System.out.println("Choose number (just number):");
      System.out.println("1. Add Contact");
      System.out.println("2. Show Contacts");
      System.out.println("3. Search");
      System.out.println("4. Exit");
      System.out.println("*-*-*-*-*-*-*-*-*-*");
      int menu = scanner.nextInt();
      scanner.nextLine();


      switch (menu) {


        case 1:
          do {
            System.out.println(counter + " Contact");
            System.out.println("Enter Contact Name :");
            name = scanner.nextLine();
          } while (name.isEmpty());

          do {
            System.out.println("Enter Contact Number With 11 Character And Start With 0 :");
            number = scanner.nextLine();
          } while (number.length() != 11 || !number.startsWith("0"));
          System.out.println("If You Want Enter Some Detaile :");
          details = scanner.nextLine();
          contactList.add(new Contact(counter, name, number, details));
          counter++;
          System.out.println("Contact Successfully Saved");
          break;


        case 2:
          System.out.println("Your PhoneBook:");
          for (Contact contact : contactList) {
            System.out.println(contact);
            // System.out.println(contactList.sort(name));

          }
          break;


        case 3: {
          System.out.println("Enter Word :");
          String search = scanner.nextLine();
          
            }

        case 4:
          System.out.println("Finish");
          System.exit(0);
          break;
        default:
          System.out.println("ERROR.Enter Correct Number!!!!!!");

      }


    }
  }
}


**************************************************************************************************

**************************************************************************************************

**************************************************************************************************

**************************************************************************************************

**************************************************************************************************
package phonebook;
public class Contact
{
  int counter;
  String name;
  String number;
  String details;

  public Contact(int counter, String name, String number,String details) {
    this.counter = counter;
    this.name = name;
    this.number = number;
    this.details = details;
  }

  @Override
  public String toString() {
    return counter+". " +name+ " " +number+ " " + details;
  }
}
سوال 5 ماه قبل در تالار برنامه نویسی توسط محمد بلوچ زاده (10 امتیاز)
ویرایش 5 ماه قبل توسط moderator

سوال های مشابه

+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.44184 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.15247 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.27742 بازدید
سوال 7 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط مسافر (907 امتیاز)
+2 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.18505 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.371,017 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.29281 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.8859 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.25638 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1887 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1235 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...