کاربر "moderator"

زمان عضویت: 3 سال
نوع عضویت: مدیر ارشد
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
تغییر تالار سوال ها
ویرایش سوال ها
ویرایش جواب ها
ویرایش نظرها
بستن سوال ها
انتخاب بهترین جواب برای هر سوالی
مشاهده IP پست های ناشناس
گزارش تخلف
تایید یا رد پست ها
مخفی کردن پست ها
حذف پست های مخفی شده
نام و نام خانوادگی: moderator
محل زندگی:
وب سایت:
درباره: جواب یاب moderator

فعالیت های "moderator"

امتیاز: 40 امتیاز (رتبه #248)
سوال ها: 9تمام سوال های پرسیده شده توسط moderator ›
جواب ها: 16 (2 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط moderator ›
نظرها: 4
رأی های داده شده: 119 سوال, 143 جواب
رأی های داده شده: 262 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 1 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "moderator"

0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 116 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 1.0259 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.8113 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.812 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.4722 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.547 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 339 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 1.7816 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.24119 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 1.757 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 2.5623 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.6313 بازدید
...