کاربر "moderator"

زمان عضویت: 3 سال
نوع عضویت: مدیر ارشد
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
تغییر تالار سوال ها
ویرایش سوال ها
ویرایش جواب ها
ویرایش نظرها
بستن سوال ها
انتخاب بهترین جواب برای هر سوالی
مشاهده IP پست های ناشناس
گزارش تخلف
تایید یا رد پست ها
مخفی کردن پست ها
حذف پست های مخفی شده
نام و نام خانوادگی: moderator
محل زندگی:
وب سایت:
درباره: جواب یاب moderator

فعالیت های "moderator"

امتیاز: 40 امتیاز (رتبه #248)
سوال ها: 9تمام سوال های پرسیده شده توسط moderator ›
جواب ها: 16 (2 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط moderator ›
نظرها: 4
رأی های داده شده: 129 سوال, 163 جواب
رأی های داده شده: 292 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 1 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "moderator"

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 19 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 1.88832 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.2211 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.42926 بازدید
0 رأی
4 جواب میانگین بازدید روزانه 0.75106 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 1.0715 بازدید
0 رأی
4 جواب میانگین بازدید روزانه 0.22302 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 1.2714 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.5917 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.9624 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.4532 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.723 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.5217 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.1464 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4323 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.16158 بازدید
0 رأی
4 جواب میانگین بازدید روزانه 0.33304 بازدید
...