کاربر "moderator"

زمان عضویت: 4 سال
نوع عضویت: مدیر ارشد
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
تغییر تالار سوال ها
ویرایش سوال ها
ویرایش جواب ها
ویرایش نظرها
بستن سوال ها
انتخاب بهترین جواب برای هر سوالی
مشاهده IP پست های ناشناس
گزارش تخلف
تایید یا رد پست ها
مخفی کردن پست ها
حذف پست های مخفی شده
نام و نام خانوادگی: moderator
محل زندگی:
وب سایت:
درباره: جواب یاب moderator

فعالیت های "moderator"

امتیاز: 40 امتیاز (رتبه #252)
سوال ها: 9تمام سوال های پرسیده شده توسط moderator ›
جواب ها: 16 (2 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط moderator ›
نظرها: 4
رأی های داده شده: 198 سوال, 239 جواب
رأی های داده شده: 437 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 1 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "moderator"

0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 510 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 1.1636 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3954 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.8830 بازدید
0 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 0.26772 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 4.068,109 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2962 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 3.1719 بازدید
برچسب گذاری مجدد در 5 روز قبل در تالار لوازم خانگی
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 1.212 بازدید
+1 رأی
4 جواب میانگین بازدید روزانه 23.3119,398 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 1.919 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 2.525 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 1.1110 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3527 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2750 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 1.2211 بازدید
...