کاربر "sina.deuxshiri"

زمان عضویت: 6 ماه
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
نام و نام خانوادگی: سید سینا دوشیری
محل زندگی: تهران
وب سایت:
درباره: Java Developer

فعالیت های "sina.deuxshiri"

امتیاز: 10 امتیاز (رتبه #536)
سوال ها: 2تمام سوال های پرسیده شده توسط sina.deuxshiri ›
جواب ها: 0تمام جواب های ارائه شده توسط sina.deuxshiri ›
نظرها: 4
رأی های داده شده: 0 سوال, 0 جواب
رأی های داده شده: 0 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 3 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "sina.deuxshiri"

+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.5394 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.83153 بازدید
...