جداسازی دیتابیس فرایند و بیزینس در خط تولید نرم افزار WISE

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.3533 بازدید

در خط تولید wise می خواهم دیتای مربوط به فرایند و پرتال، در دیتابیسی جدای از دیتابیس مربوط به bussiness نگهداری شود برای این کارچه تغییراتی لازم است در تنظیمات تامکت و جاهای دیگر اعمال شود.

سوال 3 ماه قبل در تالار برنامه نویسی توسط Saeed Mirshams (44 امتیاز)
تغییر تالار 3 ماه قبل توسط Saeed Zarinfam

1 جواب

+1 رأی
 
بهترین جواب

در این زمینه فرضی در وایز وجود ندارد. کافی است مانند datasource ای که از قبل برای وایز پرتال در تامکت تعریف شده است یکی دیگر تعریف کنید و آدرس JNDI آن را در فایل کانفیک بدهید.

در فایل config.properies پروژه خود به این ترتیب می توانید آدرس JNDI مربوط به dataSource پیش فرض را تغییر دهید.


hibernate.datasource.jndi=java:comp/env/jdbc/MyBusinessDs

برای تعریف dataSource و قرار دادن آن در آدرس جدید مشابه آنچه در context.xml قبلاً تعریف شده عمل کنید.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Context>

    <WatchedResource>WEB-INF/web.xml</WatchedResource>
    <WatchedResource>${catalina.base}/conf/web.xml</WatchedResource>
	
	<Resource name="jdbc/portal" auth="Container"
		type="javax.sql.DataSource" driverClassName="oracle.jdbc.driver.OracleDriver"
		url="jdbc:oracle:thin:@//localhost:1521/xe"
		username="wise_portal" password="wise_portal" 
		maxIdle="3"  poolPreparedStatements="true" />
		
	<Resource name="jdbc/MyBusinessDs" auth="Container"
		type="javax.sql.DataSource" driverClassName="oracle.jdbc.driver.OracleDriver"
		url="jdbc:oracle:thin:@//localhost:1521/xe"
		username="MY_BUSINESS" password="MY_BUSINESS" 
		maxIdle="3"  poolPreparedStatements="true" />		
		
	<ResourceLink name="/ConnectionFactory" global="jms/ConnectionFactory" type="javax.jms.ConnectionFactory"/>
</Context>

 

جواب 3 ماه قبل توسط seyyedjamalal (1,040 امتیاز)
انتخاب شده در 3 ماه قبل توسط Saeed Mirshams

سوال های مشابه

+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.6533 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1529 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1836 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 1.5819 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4551 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2447 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2450 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2443 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3469 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2349 بازدید
سوال 6 ماه قبل در تالار برنامه نویسی توسط gatity (72 امتیاز)
کانال تلگرام جواب یاب
...