جداسازی دیتابیس فرایند و بیزینس در خط تولید نرم افزار WISE

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 2.222 بازدید

در خط تولید wise می خواهم دیتای مربوط به فرایند و پرتال، در دیتابیسی جدای از دیتابیس مربوط به bussiness نگهداری شود برای این کارچه تغییراتی لازم است در تنظیمات تامکت و جاهای دیگر اعمال شود.

سوال 1 هفته قبل در تالار برنامه نویسی توسط Saeed Mirshams (44 امتیاز)
تغییر تالار 1 هفته قبل توسط Saeed Zarinfam

1 جواب

+1 رأی
 
بهترین جواب

در این زمینه فرضی در وایز وجود ندارد. کافی است مانند datasource ای که از قبل برای وایز پرتال در تامکت تعریف شده است یکی دیگر تعریف کنید و آدرس JNDI آن را در فایل کانفیک بدهید.

در فایل config.properies پروژه خود به این ترتیب می توانید آدرس JNDI مربوط به dataSource پیش فرض را تغییر دهید.


hibernate.datasource.jndi=java:comp/env/jdbc/MyBusinessDs

برای تعریف dataSource و قرار دادن آن در آدرس جدید مشابه آنچه در context.xml قبلاً تعریف شده عمل کنید.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Context>

    <WatchedResource>WEB-INF/web.xml</WatchedResource>
    <WatchedResource>${catalina.base}/conf/web.xml</WatchedResource>
	
	<Resource name="jdbc/portal" auth="Container"
		type="javax.sql.DataSource" driverClassName="oracle.jdbc.driver.OracleDriver"
		url="jdbc:oracle:thin:@//localhost:1521/xe"
		username="wise_portal" password="wise_portal" 
		maxIdle="3"  poolPreparedStatements="true" />
		
	<Resource name="jdbc/MyBusinessDs" auth="Container"
		type="javax.sql.DataSource" driverClassName="oracle.jdbc.driver.OracleDriver"
		url="jdbc:oracle:thin:@//localhost:1521/xe"
		username="MY_BUSINESS" password="MY_BUSINESS" 
		maxIdle="3"  poolPreparedStatements="true" />		
		
	<ResourceLink name="/ConnectionFactory" global="jms/ConnectionFactory" type="javax.jms.ConnectionFactory"/>
</Context>

 

جواب 1 هفته قبل توسط seyyedjamalal (1,040 امتیاز)
انتخاب شده در 1 هفته قبل توسط Saeed Mirshams

سوال های مشابه

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1922 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2429 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.8426 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3237 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2836 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3231 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.5162 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3342 بازدید
سوال 4 ماه قبل در تالار برنامه نویسی توسط gatity (23 امتیاز)
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4153 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1721 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...