جداسازی دیتابیس فرایند و بیزینس در خط تولید نرم افزار WISE

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.1104 بازدید

در خط تولید wise می خواهم دیتای مربوط به فرایند و پرتال، در دیتابیسی جدای از دیتابیس مربوط به bussiness نگهداری شود برای این کارچه تغییراتی لازم است در تنظیمات تامکت و جاهای دیگر اعمال شود.

سوال 2 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط Saeed Mirshams (176 امتیاز)
تغییر تالار 2 سال قبل توسط Saeed Zarinfam

1 جواب

+1 رأی
 
بهترین جواب

در این زمینه فرضی در وایز وجود ندارد. کافی است مانند datasource ای که از قبل برای وایز پرتال در تامکت تعریف شده است یکی دیگر تعریف کنید و آدرس JNDI آن را در فایل کانفیک بدهید.

در فایل config.properies پروژه خود به این ترتیب می توانید آدرس JNDI مربوط به dataSource پیش فرض را تغییر دهید.


hibernate.datasource.jndi=java:comp/env/jdbc/MyBusinessDs

برای تعریف dataSource و قرار دادن آن در آدرس جدید مشابه آنچه در context.xml قبلاً تعریف شده عمل کنید.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Context>

    <WatchedResource>WEB-INF/web.xml</WatchedResource>
    <WatchedResource>${catalina.base}/conf/web.xml</WatchedResource>
	
	<Resource name="jdbc/portal" auth="Container"
		type="javax.sql.DataSource" driverClassName="oracle.jdbc.driver.OracleDriver"
		url="jdbc:oracle:thin:@//localhost:1521/xe"
		username="wise_portal" password="wise_portal" 
		maxIdle="3"  poolPreparedStatements="true" />
		
	<Resource name="jdbc/MyBusinessDs" auth="Container"
		type="javax.sql.DataSource" driverClassName="oracle.jdbc.driver.OracleDriver"
		url="jdbc:oracle:thin:@//localhost:1521/xe"
		username="MY_BUSINESS" password="MY_BUSINESS" 
		maxIdle="3"  poolPreparedStatements="true" />		
		
	<ResourceLink name="/ConnectionFactory" global="jms/ConnectionFactory" type="javax.jms.ConnectionFactory"/>
</Context>

 

جواب 2 سال قبل توسط seyyedjamalal (1,220 امتیاز)
انتخاب شده در 2 سال قبل توسط Saeed Mirshams

سوال های مشابه

+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0985 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2167 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0890 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1115 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.28194 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.13123 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.11120 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.09106 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1117 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.17149 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...