جداسازی دیتابیس فرایند و بیزینس در خط تولید نرم افزار WISE

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.2152 بازدید

در خط تولید wise می خواهم دیتای مربوط به فرایند و پرتال، در دیتابیسی جدای از دیتابیس مربوط به bussiness نگهداری شود برای این کارچه تغییراتی لازم است در تنظیمات تامکت و جاهای دیگر اعمال شود.

سوال 8 ماه قبل در تالار برنامه نویسی توسط Saeed Mirshams (146 امتیاز)
تغییر تالار 8 ماه قبل توسط Saeed Zarinfam

1 جواب

+1 رأی
 
بهترین جواب

در این زمینه فرضی در وایز وجود ندارد. کافی است مانند datasource ای که از قبل برای وایز پرتال در تامکت تعریف شده است یکی دیگر تعریف کنید و آدرس JNDI آن را در فایل کانفیک بدهید.

در فایل config.properies پروژه خود به این ترتیب می توانید آدرس JNDI مربوط به dataSource پیش فرض را تغییر دهید.


hibernate.datasource.jndi=java:comp/env/jdbc/MyBusinessDs

برای تعریف dataSource و قرار دادن آن در آدرس جدید مشابه آنچه در context.xml قبلاً تعریف شده عمل کنید.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Context>

    <WatchedResource>WEB-INF/web.xml</WatchedResource>
    <WatchedResource>${catalina.base}/conf/web.xml</WatchedResource>
	
	<Resource name="jdbc/portal" auth="Container"
		type="javax.sql.DataSource" driverClassName="oracle.jdbc.driver.OracleDriver"
		url="jdbc:oracle:thin:@//localhost:1521/xe"
		username="wise_portal" password="wise_portal" 
		maxIdle="3"  poolPreparedStatements="true" />
		
	<Resource name="jdbc/MyBusinessDs" auth="Container"
		type="javax.sql.DataSource" driverClassName="oracle.jdbc.driver.OracleDriver"
		url="jdbc:oracle:thin:@//localhost:1521/xe"
		username="MY_BUSINESS" password="MY_BUSINESS" 
		maxIdle="3"  poolPreparedStatements="true" />		
		
	<ResourceLink name="/ConnectionFactory" global="jms/ConnectionFactory" type="javax.jms.ConnectionFactory"/>
</Context>

 

جواب 8 ماه قبل توسط seyyedjamalal (1,160 امتیاز)
انتخاب شده در 8 ماه قبل توسط Saeed Mirshams

سوال های مشابه

+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2246 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.175 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1243 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1451 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3660 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2669 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1658 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1866 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.7482 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 2.4664 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...