کاربر "Saeed Mirshams"

زمان عضویت: 3 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی: سعید میرشمس
محل زندگی: یزد
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "Saeed Mirshams"

امتیاز: 176 امتیاز (رتبه #105)
سوال ها: 9 (8 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط Saeed Mirshams ›
جواب ها: 29 (1 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط Saeed Mirshams ›
نظرها: 31
رأی های داده شده: 50 سوال, 21 جواب
رأی های داده شده: 71 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 17 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "Saeed Mirshams"

+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3973 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2440 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2761 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.63119 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.79149 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.38486 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.21169 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 4.814,757 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.41332 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.31,057 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.15121 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.14118 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.14113 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.17136 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0980 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.15129 بازدید
...