کاربر "Saeed Mirshams"

زمان عضویت: 2 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی: سعید میرشمس
محل زندگی: یزد
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "Saeed Mirshams"

امتیاز: 156 امتیاز (رتبه #110)
سوال ها: 9 (8 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط Saeed Mirshams ›
جواب ها: 22 (1 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط Saeed Mirshams ›
نظرها: 31
رأی های داده شده: 46 سوال, 19 جواب
رأی های داده شده: 65 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 15 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "Saeed Mirshams"

+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4414 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.26143 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 3.412,530 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.37208 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.07607 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1695 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1587 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1693 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1796 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.161 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1698 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 1.17822 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.21147 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1192 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.18122 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3199 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.21270 بازدید
...