کاربر "mrbahrami"

زمان عضویت: 1 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
نام و نام خانوادگی: محمدرضا
محل زندگی: یزد
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "mrbahrami"

امتیاز: 0 امتیاز
سوال ها: 2تمام سوال های پرسیده شده توسط mrbahrami ›
جواب ها: 1تمام جواب های ارائه شده توسط mrbahrami ›
نظرها: 1
رأی های داده شده: 0 سوال, 0 جواب
رأی های داده شده: 0 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 0 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "mrbahrami"

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4775 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1485 بازدید
...