کاربر "seyyedjamalal"

زمان عضویت: 5 سال
نوع عضویت: خبره
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
تغییر تالار سوال ها
ویرایش سوال ها
ویرایش جواب ها
ویرایش نظرها
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی: سید جمال الدین پیشوایی
محل زندگی:
وب سایت: http://asta.ir
درباره:

فعالیت های "seyyedjamalal"

امتیاز: 1,040 امتیاز (رتبه #24)
سوال ها: 6 (6 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط seyyedjamalal ›
جواب ها: 69 (25 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط seyyedjamalal ›
نظرها: 41
رأی های داده شده: 30 سوال, 21 جواب
رأی های داده شده: 51 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 82 رأی مثبت, 1 رأی منفی

فعالیت های اخیر "seyyedjamalal"

+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.6945 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.2728 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.6825 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2531 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2228 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1620 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2635 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3549 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3854 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2637 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2435 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3554 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.241 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.124 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1540 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1232 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2159 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.25111 بازدید
...