کاربر "seyyedjamalal"

زمان عضویت: 6 سال
نوع عضویت: خبره
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
تغییر تالار سوال ها
ویرایش سوال ها
ویرایش جواب ها
ویرایش نظرها
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی: سید جمال الدین پیشوایی
محل زندگی:
وب سایت: http://asta.ir
درباره:

فعالیت های "seyyedjamalal"

امتیاز: 1,220 امتیاز (رتبه #19)
سوال ها: 6 (6 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط seyyedjamalal ›
جواب ها: 79 (33 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط seyyedjamalal ›
نظرها: 51
رأی های داده شده: 30 سوال, 21 جواب
رأی های داده شده: 51 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 89 رأی مثبت, 1 رأی منفی

فعالیت های اخیر "seyyedjamalal"

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1553 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2280 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.25108 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.282 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1459 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2292 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1564 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1786 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1679 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.24122 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1158 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.29207 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1591 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.16131 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1376 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.19116 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1271 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.160 بازدید
...