کاربر "seyyedjamalal"

زمان عضویت: 5 سال
نوع عضویت: خبره
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
تغییر تالار سوال ها
ویرایش سوال ها
ویرایش جواب ها
ویرایش نظرها
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی: سید جمال الدین پیشوایی
محل زندگی:
وب سایت: http://asta.ir
درباره:

فعالیت های "seyyedjamalal"

امتیاز: 1,160 امتیاز (رتبه #19)
سوال ها: 6 (6 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط seyyedjamalal ›
جواب ها: 74 (29 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط seyyedjamalal ›
نظرها: 49
رأی های داده شده: 30 سوال, 21 جواب
رأی های داده شده: 51 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 89 رأی مثبت, 1 رأی منفی

فعالیت های اخیر "seyyedjamalal"

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.7941 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.7740 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.0475 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3228 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.56156 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3560 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.29101 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.348 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4472 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2743 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2139 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2152 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1654 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1551 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.136 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2380 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2279 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1449 بازدید
...