کاربر "seyyedjamalal"

زمان عضویت: 5 سال
نوع عضویت: خبره
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
تغییر تالار سوال ها
ویرایش سوال ها
ویرایش جواب ها
ویرایش نظرها
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی: سید جمال الدین پیشوایی
محل زندگی:
وب سایت: http://asta.ir
درباره:

فعالیت های "seyyedjamalal"

امتیاز: 1,190 امتیاز (رتبه #20)
سوال ها: 6 (6 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط seyyedjamalal ›
جواب ها: 78 (31 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط seyyedjamalal ›
نظرها: 50
رأی های داده شده: 30 سوال, 21 جواب
رأی های داده شده: 51 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 89 رأی مثبت, 1 رأی منفی

فعالیت های اخیر "seyyedjamalal"

+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.0855 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 2.0637 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.927 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.1336 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.7634 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4448 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4650 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.6685 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2435 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.48161 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2966 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.27110 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2655 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3577 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2350 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1842 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1959 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1561 بازدید
...