خطای اجرای tomcat در پروژه wise-spl

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.1677 بازدیدزمان اجرای تامکت، خطای زیر رخ می دهد (​قبلا پروژه مشکل نداشته و پروژهای generate شده از wise-sple بدون خطا بر روی تامکت deploy می شد از زمانی که قرار شد wise-activiti طبق ویکی به پروژه اتصال داده شود اجرای تامکت خطا می دهد)
INFO: HQ221003: trying to deploy queue jms.queue.portal.IncomingPrivateMessageQueue
14:10:51 ERROR [portal/nouser] i.a.w.p.s.s.d.DefaultSecuritySettingsHibernateDaoSupport -| No activity entity found with code= library.confidentiallevel.list; ignoring.
14:10:51 ERROR [portal/nouser] i.a.w.p.s.s.d.DefaultSecuritySettingsHibernateDaoSupport -| No activity entity found with code=library.setting.update ; ignoring.
14:10:51 ERROR [portal/nouser] i.a.w.p.s.s.d.DefaultSecuritySettingsHibernateDaoSupport -| No activity entity found with code=library.content.approved ; ignoring.
14:10:51 ERROR [portal/nouser] i.a.w.p.s.s.d.DefaultSecuritySettingsHibernateDaoSupport -| No activity entity found with code= library.confidentiallevel.list; ignoring.
Jan 17, 2018 2:10:57 PM org.apache.catalina.core.ApplicationContext log
INFO: Initializing Spring FrameworkServlet 'restlet'
14:10:58 WARN [activiti/nouser] o.apache.cxf.phase.PhaseInterceptorChain -| Interceptor for {http://remote.service.cr.portal.wise.asta.ir/}RemoteContentRepositoryService has thrown exception, unwinding now java.net.SocketTimeoutException: Read timed out
at java.net.SocketInputStream.socketRead0(Native Method)
at java.net.SocketInputStream.socketRead(Unknown Source)
at java.net.SocketInputStream.read(Unknown Source)
at java.net.SocketInputStream.read(Unknown Source)
at java.io.BufferedInputStream.fill(Unknown Source)
at java.io.BufferedInputStream.read1(Unknown Source)
at java.io.BufferedInputStream.read(Unknown Source)
at sun.net.www.http.HttpClient.parseHTTPHeader(Unknown Source)
at sun.net.www.http.HttpClient.parseHTTP(Unknown Source)
at sun.net.www.protocol.http.HttpURLConnection.getInputStream0(Unknown Source)
at sun.net.www.protocol.http.HttpURLConnection.getInputStream(Unknown Source)
at java.net.HttpURLConnection.getResponseCode(Unknown Source)
at org.apache.cxf.transport.http.URLConnectionHTTPConduit$URLConnectionWrappedOutputStream.getResponseCode(URLConnectionHTTPConduit.java:370)
at org.apache.cxf.transport.http.HTTPConduit$WrappedOutputStream.doProcessResponseCode(HTTPConduit.java:1586)
at org.apache.cxf.transport.http.HTTPConduit$WrappedOutputStream.handleResponseInternal(HTTPConduit.java:1615)
at org.apache.cxf.transport.http.HTTPConduit$WrappedOutputStream.handleResponse(HTTPConduit.java:1559)
at org.apache.cxf.transport.http.HTTPConduit$WrappedOutputStream.close(HTTPConduit.java:1356)
... 11 common frames omitted
Wrapped by: java.net.SocketTimeoutException: SocketTimeoutException invoking http://localhost:6336/portal/rest/content/search: Read timed out
at sun.reflect.NativeConstructorAccessorImpl.newInstance0(Native Method)
at sun.reflect.NativeConstructorAccessorImpl.newInstance(Unknown Source)
at sun.reflect.DelegatingConstructorAccessorImpl.newInstance(Unknown Source)
at java.lang.reflect.Constructor.newInstance(Unknown Source)
at org.apache.cxf.transport.http.HTTPConduit$WrappedOutputStream.mapException(HTTPConduit.java:1385)
at org.apache.cxf.transport.http.HTTPConduit$WrappedOutputStream.close(HTTPConduit.java:1369)
at org.apache.cxf.transport.AbstractConduit.close(AbstractConduit.java:56)
at org.apache.cxf.transport.http.HTTPConduit.close(HTTPConduit.java:653)
at org.apache.cxf.interceptor.MessageSenderInterceptor$MessageSenderEndingInterceptor.handleMessage(MessageSenderInterceptor.java:62)
... 8 common frames omitted
Wrapped by: org.apache.cxf.interceptor.Fault: Could not send Message.
at org.apache.cxf.interceptor.MessageSenderInterceptor$MessageSenderEndingInterceptor.handleMessage(MessageSenderInterceptor.java:64)
at org.apache.cxf.phase.PhaseInterceptorChain.doIntercept(PhaseInterceptorChain.java:308)
at org.apache.cxf.jaxrs.client.AbstractClient.doRunInterceptorChain(AbstractClient.java:677)
at org.apache.cxf.jaxrs.client.ClientProxyImpl.doChainedInvocation(ClientProxyImpl.java:783)
at org.apache.cxf.jaxrs.client.ClientProxyImpl.invoke(ClientProxyImpl.java:235)
at com.sun.proxy.$Proxy92.search(Unknown Source)
at ir.asta.wise.portal.cr.service.remote.RemoteContentRepositoryServiceAdapter.search(RemoteContentRepositoryServiceAdapter.java:54)
at ir.asta.wise.core.camel.CamelRouteRegistry.run(CamelRouteRegistry.java:36)
at ir.asta.wise.core.util.timer.JobScheduler$ScheduledJobThread.run(JobScheduler.java:158)

14:10:58 ERROR [activiti/nouser] i.a.wise.core.camel.CamelRouteRegistry -| java.net.SocketTimeoutException: SocketTimeoutException invoking http://localhost:6336/portal/rest/content/search: Read timed out
Jan 17, 2018 2:11:06 PM org.apache.catalina.startup.HostConfig deployDirectory
INFO: Deployment of web application directory D:\WisePortal\apache-tomcat-8.5.8_portal\apache-tomcat-8.5.8\webapps\portal has finished in 109,310 ms
سوال 1 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط mrbahrami (0 امتیاز)
تغییر تالار 1 سال قبل توسط Saeed Zarinfam

1 جواب

0 رأی

این خطاها به دلیل کندی بالا آمدن سرور هست و تاثیری در بالاآمدن تامکت نباید داشته باشد. مثلا پروژه اکتیویتی (یا هر پروژه‌ای) یک سرویس از پرتال را فراخوانی کرده است در حالی که پرتال هنوز بالا نیامده است. برای بالابردن سرعت تامکت، این مستند کمک می‌کند.

آپدیت:

چند نکته از مستند اینجا ذکر می‌شود:

1- دادن پارامتر Xmx مناسب به لانچر تامکت: در منوی debug configuration، لانچر را انتخاب کرده و در تب arguments، به این پارامتر مقدار مناسب (با توجه به مقدار memory دستگاهتان) دهید. مثلا:

-Xmx1g

2- استفاده از ویژگی startStopThreads در المان Host در فایل server.xml (که در فولدر conf از تامکت قرار دارد): تعداد threadهایی که همزمان applicationها را بالا می‌آورد. مقدار پیشفرض آن 1 است. با توجه به قدرت پردازشی دستگاه، مقدار آن را می‌توان تا تعداد applicationهایی که قرار است در develop استفاده شود، زیاد کرد. برای این منظور در مثال زیر مقدار ویژگی startStopThreads از المان Host برابر 3 قرار داده شده است:

<Server port="8005" shutdown="SHUTDOWN">
 ....
 <Service name="Catalina">
  ...
  <Engine name="Catalina" defaultHost="localhost">
   ...
   <Host name="localhost" appBase="webapps"
      unpackWARs="true" autoDeploy="true" startStopThreads="3">
    ....
   </Host>
  </Engine>
 </Service>
</Server>

3- تامکت کمکی: می توانید غیر از تامکتی که به طور معمول روی آن develop می‌کنید از یک تامکت کمکی دیگر نیز استفاده نمایید. برنامه هایی را که به آنها نیاز دارید ولی روی آنها کار (develop) نمی‌کنید (مثلاً portal یا activiti) روی تامکت کمکی بالا بیاورید.

برای اجرای تامکت کمکی از لانچر موجود در پروژه‌ی SPL به نام WISE-Tomcat-x-helper استفاده نمایید. توجه کنید که این لانچر مقدار catalina.base را به مقدار "${env_var:CATALINA_HOME}/tomcat-helper" تغییر داده است. این کار موجب می شود تنظیمات تامکت از این شاخه خوانده شود. همچنین شاخه webapps و log تامکت در این شاخه قرار خواهد داشت. یعنی وقتی بخواهیم یک برنامه را در تامکت کمکی بالا بیاوریم باید آن را به جای شاخه webapps در شاخه tomcat-helper/webapps قرار بدهیم.

برای هماهنگ‌شدن تامکت اصلی با تامکت کمکی لازم است در شاخه conf تامکت فایل server-micro.xml را به جای (rename) فایل server.xml قرار بدهید.

برای استفاده از تامکت کمکی کافی است مولفه هایی که روی آنها کار (develop) نمی کنید مثلاً portal یا activiti را مثل قبل در تامکت خود deploy کنید. سپس شاخه مربوطه را از روی تامکت اصلی به شاخه webapps تامکت کمکی، یعنی در مسیر tomcat-xxx/tomcat-helper/webapps منتقل کنید.
مولفه‌هایی که روی آنها کار (develop) می‌کنید، دقیقا مانند گذشته در تامکت اصلی قرار می‌گیرند.
تامکت کمکی را با لانچر WISE-Tomcat-x-helper و تامکت اصلی را با لانچر WISE-Tomcat (از SPL) بالا بیاورید.

 

 

جواب 1 سال قبل توسط mofarn (1,402 امتیاز)
ویرایش 1 سال قبل توسط mofarn
به ویکی و مستندات جدید دسترسی دارم اما به لینک ارسالی یا بالا بردن اجرای تامکت دسترسی ندارم .
نکات مهم مستند ذکرشده در جواب قرار داده شد.

سوال های مشابه

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.1545 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1678 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1764 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4689 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1660 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.149 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1258 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.297 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4197 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1654 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...