+2 امتیاز
قبل در کامپیوتر و اینترنت توسط (843 امتیاز)

حمله های فیشینگ در اینترنت چیست و چگونه انجام می شود؟

1 پاسخ

+3 امتیاز
قبل توسط (7.1هزار امتیاز)
انتخاب شده قبل توسط
 
بهترین پاسخ
ﻓﯿﺸﯿﻨﮓ ﺑﻪ آن دﺳﺘﻪ از ﺣﻤﻼت اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻃﺮاﺣﺎن آﻧﻬﺎ از اﯾﻤﯿﻠﻬﺎي‬ داراي آدرﺳﻬﺎي ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه ﺟﻌﻠﯽ ﺑﺮاي ﮐﺸﺎﻧﺪن ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ وب ﺳﺎﯾﺘﻬﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﺷﺎن اﺳﺘﻔﺎده‬ ‫ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.‬در اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺣﻤﻼت، ﻣﻌﻤﻮﻻ اﯾﻤﯿﻞﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮاي ﮐﺎرﺑﺮان ارﺳﺎل ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ داراي آدرس ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه‬ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﻣﻌﺮوف و ﯾﺎ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎي ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و درون آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﻟﯿﻨﮑﻬﺎﯾﯽ ﻗﺮار دارد ﮐﻪ‬ﻇﺎﻫﺮا ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻌﻠﻖ دارﻧﺪ اﻣﺎ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﺎرﺑﺮ را ﺑﻪ ﺳﻮي ﺳﺎﯾﺘﻬﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻃﺮاﺣﺎن‬ﻓﯿﺸﯿﻨﮓ ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺴﺎس ﻧﻈﯿﺮ ﮐﻠﻤﺎت ﻋﺒﻮر و ﯾﺎ رﻣﺰ ﮐﺎرﺗﻬﺎي اﻋﺘﺒﺎري‬ﮐﺎرﺑﺮان را ﻣﯽرﺑﺎﯾﻨﺪ.

سوالات مشابه

0 امتیاز
1 پاسخ 144 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 426 بازدید
+1 امتیاز
3 پاسخ 829 بازدید
+1 امتیاز
2 پاسخ 1.9هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 464 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 436 بازدید
سوال شده 10 سال قبل در کامپیوتر و اینترنت توسط mp (7.0هزار امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 289 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 407 بازدید
...