کاربر "cjrk"

زمان عضویت: 8 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "cjrk"

امتیاز: 0 امتیاز
سوال ها: 3تمام سوال های پرسیده شده توسط cjrk ›
جواب ها: 0تمام جواب های ارائه شده توسط cjrk ›
نظرها: 0
رأی های داده شده: 0 سوال, 0 جواب
رأی های داده شده: 0 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 0 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "cjrk"

0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.571,795 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.471,461 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.12388 بازدید
...