0 امتیاز
قبل در کامپیوتر و اینترنت توسط (1.1هزار امتیاز)

قبل از build و نصب erlang از طریق سورس کد برروی اوبونتو چه package هایی باید نصب باشد که فرایند نصب کامل انجام شود؟

1 پاسخ

0 امتیاز
قبل توسط (1.1هزار امتیاز)
 
بهترین پاسخ

برای نصب کامل package های زیر باید نصب باشد:

sudo apt-get install libncurses5-dev

sudo apt-get install fop
sudo apt-get install openjdk-6-jdk
sudo apt-get install unixodbc-dev
sudo apt-get install g++
sudo apt-get install libssl-dev

sudo apt-get install libwxbase2.8
sudo apt-get install libwxgtk2.8-dev
sudo apt-get install libqt4-opengl-dev
sudo apt-get install libgtk2.0-dev

البته بسته libncurses5-dev برای نصب کافی است ولی برای نصب کامل با تمام امکانات بقیه موارد نیز باید نصب شود.

(موارد فوق برروی اوبونتو 13.04 کاملا کار می کند)

سوالات مشابه

0 امتیاز
1 پاسخ 200 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 236 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 575 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 234 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 263 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 253 بازدید
0 امتیاز
3 پاسخ 4.0هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 788 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 315 بازدید
...