گرفتن خروجی CSV از جداول SQLite در C#

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.14281 بازدید
با عرض سلام و خسته نباشد

می خوام توی C# از دیتا بیسم یه سری اطلاعات بگیرم و بریزم توی یه فایل اکسل

ممنون
سوال 5 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط milad2413 (0 امتیاز)
برچسب گذاری مجدد در 5 سال قبل توسط Saeed Zarinfam

1 جواب

0 رأی

ابتدا باید داده های مورد نظرتون را از بانک اطلاعاتی استخراج و در یک DataTable ذخیره کنید.
سپس روی DataTable حلقه می زنید و داده ها وارد فایل اکسل کنید.

 

public string Export2Excel(string saveFileName, DataTable dataTable, string reportName)
    {
			// Add Microsoft.Office.Interop.Excel to project references
			
		  Microsoft.Office.Interop.Excel._Application _ExcelApp;
      Microsoft.Office.Interop.Excel._Workbook _WorkBook;
      Microsoft.Office.Interop.Excel._Worksheet _WorkSheet = null;
      
			
      string strResult = string.Empty;
      _ExcelApp = new Microsoft.Office.Interop.Excel.Application();
      _WorkBook = _ExcelApp.Workbooks.Add(Type.Missing);
      
			// set this to true to see the excel sheet behind the program
			
			_ExcelApp.Visible = false;       

      try
      {
        // get the reference of first sheet. By default its name is Sheet1.
        // store its reference to worksheet
        _WorkSheet = _WorkBook.Sheets["Sheet1"];
        _WorkSheet = _WorkBook.ActiveSheet;

        // changing the name of active sheet
        _WorkSheet.Name = reportName;
        _WorkSheet.DisplayRightToLeft = true;

        // storing header part in Excel
        for (int i = 1; i < dataTable.Columns.Count + 1; i++)
        {
          _WorkSheet.Cells[1, i] = dataTable.Columns[i - 1].ColumnName;
        }

        // storing Each row and column value to excel sheet
        for (int i = 0; i < dataTable.Rows.Count; i++)
        {
          for (int j = 0; j < dataTable.Columns.Count; j++)
          {
            _WorkSheet.Cells[i + 2, j + 1] = dataTable.Rows[i][j].ToString();
          }
        }


        // save the application
        _WorkBook.SaveAs(saveFileName, Type.Missing, Type.Missing, Type.Missing, Type.Missing, Type.Missing, Microsoft.Office.Interop.Excel.XlSaveAsAccessMode.xlExclusive, Type.Missing, Type.Missing, Type.Missing, Type.Missing);
        strResult = "done";

      }
      catch (Exception ex)
      {
        strResult = ex.ToString();
      }
      finally
      {
        _WorkBook = null;
        _WorkSheet = null;
        _ExcelApp.Quit();
        _ExcelApp = null;
        
      }
      return strResult;

    }

 

 

برای خروجی گرفتن در قالب فایل csv هم از کدزیر می توانیداستفاده نمایید:

internal string ExportToSpreadsheet(DataTable dataTableT, string strfileName)
    {
      string strResult = string.Empty;
      try
      {
        using (var writer = new System.IO.StreamWriter(strfileName, true))
        {
          //Add columns to file
          foreach (DataColumn column in dataTableT.Columns)
          {
            writer.Write(column.ColumnName + ";");
          }

          //Add a line after columns to file
          writer.Write(Environment.NewLine);

          foreach (DataRow row in dataTableT.Rows)
          {
            for (int i = 0; i < dataTableT.Columns.Count; i++)
            {
              writer.Write(row[i].ToString().Replace(";", " ") + ";");
            }
            writer.Write(Environment.NewLine);
          }
          strResult = "done";
          writer.Flush();
          writer.Close();
        }

      }
      catch (Exception exErro)
      {
        strResult = exErro.ToString();
      }
      return strResult;
    }

 

جواب 5 سال قبل توسط alirezaaali (1,630 امتیاز)

سوال های مشابه

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.12274 بازدید
سوال 6 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط سلطانی (1,007 امتیاز)
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.19276 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.14215 بازدید
سوال 4 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط mahdi-mortazavi (59 امتیاز)
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.16317 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.44888 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.781,757 بازدید
سوال 6 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط hldv (760 امتیاز)
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.81,762 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 2.986,710 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0684 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.08170 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...