کاربر "hldv"

زمان عضویت: 8 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره: در جستجو...!

فعالیت های "hldv"

امتیاز: 760 امتیاز (رتبه #38)
سوال ها: 91 (20 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط hldv ›
جواب ها: 28 (2 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط hldv ›
نظرها: 65
رأی های داده شده: 12 سوال, 109 جواب
رأی های داده شده: 121 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 135 رأی مثبت, 10 رأی منفی

فعالیت های اخیر "hldv"

0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.12313 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.461,263 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.17550 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.61,885 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.21596 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.341,095 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.351,088 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.421,298 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.381,214 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.08245 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.594,982 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.07232 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.08240 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.21673 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.23748 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.26847 بازدید
...