کاربر "hldv"

زمان عضویت: 6 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره: در جستجو...!

فعالیت های "hldv"

امتیاز: 760 امتیاز (رتبه #36)
سوال ها: 91 (20 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط hldv ›
جواب ها: 28 (2 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط hldv ›
نظرها: 65
رأی های داده شده: 12 سوال, 109 جواب
رأی های داده شده: 121 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 135 رأی مثبت, 10 رأی منفی

فعالیت های اخیر "hldv"

0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.08137 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.38703 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.19431 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.611,393 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.23441 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.35813 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.32708 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.561,233 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4925 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.07160 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 2.054,590 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.07158 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.08180 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.22493 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.24568 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.17386 بازدید
...