کاربر "hldv"

زمان عضویت: 8 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره: در جستجو...!

فعالیت های "hldv"

امتیاز: 760 امتیاز (رتبه #38)
سوال ها: 91 (20 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط hldv ›
جواب ها: 28 (2 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط hldv ›
نظرها: 65
رأی های داده شده: 12 سوال, 109 جواب
رأی های داده شده: 121 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 135 رأی مثبت, 10 رأی منفی

فعالیت های اخیر "hldv"

0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.11286 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.441,128 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.18530 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.591,757 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.22570 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.341,026 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.351,032 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.441,293 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.391,184 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.08223 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.664,921 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.07205 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.08225 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.21635 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.23713 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.24730 بازدید
...