کاربر "hldv"

زمان عضویت: 7 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره: در جستجو...!

فعالیت های "hldv"

امتیاز: 760 امتیاز (رتبه #36)
سوال ها: 91 (20 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط hldv ›
جواب ها: 28 (2 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط hldv ›
نظرها: 65
رأی های داده شده: 12 سوال, 109 جواب
رأی های داده شده: 121 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 135 رأی مثبت, 10 رأی منفی

فعالیت های اخیر "hldv"

0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1217 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.41873 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.19479 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.61,546 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.22488 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.33876 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.36896 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.511,271 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.421,084 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.07188 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.94,795 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.07170 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.08191 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.21544 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.24631 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.18476 بازدید
...