کاربر "hldv"

زمان عضویت: 7 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره: در جستجو...!

فعالیت های "hldv"

امتیاز: 760 امتیاز (رتبه #37)
سوال ها: 91 (20 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط hldv ›
جواب ها: 28 (2 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط hldv ›
نظرها: 65
رأی های داده شده: 12 سوال, 109 جواب
رأی های داده شده: 121 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 135 رأی مثبت, 10 رأی منفی

فعالیت های اخیر "hldv"

0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.11242 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.41967 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.18500 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.61,657 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.22529 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.33940 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.36958 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.481,287 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.411,144 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.07199 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.784,860 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.07180 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.07200 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.21586 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.24669 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2565 بازدید
...