کاربر "mehdiMj.ir"

زمان عضویت: 5 سال
نوع عضویت: خبره
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
تغییر تالار سوال ها
ویرایش سوال ها
ویرایش جواب ها
ویرایش نظرها
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی: mehdiMj
محل زندگی: Shiraz
وب سایت: http://mehdiMj.ir
درباره: مهدی هستم و ۶۹ ایم از شیراز
دارم کارشناسی ارشد نرم‌افزار می گیرم و فعلا جوشکارم ✌.

فعالیت های "mehdiMj.ir"

امتیاز: 2,368 امتیاز (رتبه #9)
سوال ها: 35 (12 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط mehdiMj.ir ›
جواب ها: 169 (33 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط mehdiMj.ir ›
نظرها: 95
رأی های داده شده: 21 سوال, 69 جواب
رأی های داده شده: 90 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 214 رأی مثبت, 3 رأی منفی

فعالیت های اخیر "mehdiMj.ir"

0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1562 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.294 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 1.08604 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.27148 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1372 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.52267 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.19110 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.91588 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.91589 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.17112 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.25162 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1277 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.17840 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4601 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.14217 بازدید
...