برای بدست آوردن پروفایل برنامه و یا نمایشی از برنامه چه ابزارهای تست نرم افزار میتوان استفاده کرد؟

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.787 بازدید
حوزه های پیشنهادی شامل دو دسته profiling و visualization هستند که بطور مثال حوزه
profiling شامل زیر حوزههایی مانند میزان حافظه مصرفی، garbage collection ، میزان کد
پوشش داده شده، توالی توابع فراخوانی شده در اجرا و غیره میباشد. حوزه visualization نیز
شامل زیر حوزه هایی مانند cfg , pdg ، prime path ,points to relation ، call graph ،
چسبندگی، پیچیدگی برنامه و غیره میباشد.
سوال 1 هفته قبل در تالار برنامه نویسی توسط Mahmood Hosseini_477 (0 امتیاز)

سوال های مشابه

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.791,668 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.571,234 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.26552 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.17358 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.24523 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.11177 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.5785 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3669 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...