برای بدست آوردن پروفایل برنامه و یا نمایشی از برنامه چه ابزارهای تست نرم افزار میتوان استفاده کرد؟

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.1626 بازدید
حوزه های پیشنهادی شامل دو دسته profiling و visualization هستند که بطور مثال حوزه
profiling شامل زیر حوزههایی مانند میزان حافظه مصرفی، garbage collection ، میزان کد
پوشش داده شده، توالی توابع فراخوانی شده در اجرا و غیره میباشد. حوزه visualization نیز
شامل زیر حوزه هایی مانند cfg , pdg ، prime path ,points to relation ، call graph ،
چسبندگی، پیچیدگی برنامه و غیره میباشد.
سوال 5 ماه قبل در تالار برنامه نویسی توسط Mahmood Hosseini_477 (0 امتیاز)
برچسب گذاری مجدد در 4 ماه قبل توسط Saeed Zarinfam

سوال های مشابه

+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.47141 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.881,788 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.771,732 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.551,265 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2886 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2476 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.08204 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.25571 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.17383 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...