خطای There is no HTTP Context available from here در Play Framework

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.1106 بازدید

وقتی در یک متد Action در Play Framework که CompletionStage بر می گرداند می خواهم به request جاری دسترسی داشته باشم با خطای زیر روبرو می شوم:

[CompletionException: java.lang.RuntimeException: There is no HTTP Context available from here.]

در کد زیر:

  public CompletionStage<Result> message() {
    return getFutureMessage(1, TimeUnit.SECONDS)
        .thenApply(result -> ok(request().host() + " - " + result));
  }

  private CompletionStage<String> getFutureMessage(long time, TimeUnit timeUnit) {
    CompletableFuture<String> future = new CompletableFuture<>();
    actorSystem.scheduler().scheduleOnce(
        Duration.create(time, timeUnit),
        () -> future.complete("Hi!"),
        exec
    );
    return future;
  }

فراخوانی request().host را که حذف می کنم کد مشکلی ندارد.

سوال 2 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط Saeed Zarinfam (1,345 امتیاز)
برچسب گذاری مجدد در 2 سال قبل توسط Saeed Zarinfam

1 جواب

0 رأی
 
بهترین جواب

چون داریم از CompletionStage استفاده می کنیم، ممکن است در زمان تغییر thread اطلاعات context از دست برود و در دسترس نباشد بنابراین باید از HttpExecutionContext در زمان باز کردن CompletionStage تکمیل شده استفاده کنیم و آن را به متد thenApplyAsync ارسال کنیم:

  @Inject HttpExecutionContext ec

  public CompletionStage<Result> message() {
    return getFutureMessage(1, TimeUnit.SECONDS)
        .thenApplyAsync(result -> ok(request().host() + " - " + result)
            , ec.current());
  }

  private CompletionStage<String> getFutureMessage(long time, TimeUnit timeUnit) {
    CompletableFuture<String> future = new CompletableFuture<>();
    actorSystem.scheduler().scheduleOnce(
        Duration.create(time, timeUnit),
        () -> future.complete("Hi!"),
        exec
    );
    return future;
  }
جواب 2 سال قبل توسط Saeed Zarinfam (1,345 امتیاز)

سوال های مشابه

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.15226 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0596 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.15115 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0877 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.11177 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.09159 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.06109 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.16283 بازدید
سوال 4 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط ftmh (7 امتیاز)
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0472 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...