خطای There is no HTTP Context available from here در Play Framework

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.1196 بازدید

وقتی در یک متد Action در Play Framework که CompletionStage بر می گرداند می خواهم به request جاری دسترسی داشته باشم با خطای زیر روبرو می شوم:

[CompletionException: java.lang.RuntimeException: There is no HTTP Context available from here.]

در کد زیر:

  public CompletionStage<Result> message() {
    return getFutureMessage(1, TimeUnit.SECONDS)
        .thenApply(result -> ok(request().host() + " - " + result));
  }

  private CompletionStage<String> getFutureMessage(long time, TimeUnit timeUnit) {
    CompletableFuture<String> future = new CompletableFuture<>();
    actorSystem.scheduler().scheduleOnce(
        Duration.create(time, timeUnit),
        () -> future.complete("Hi!"),
        exec
    );
    return future;
  }

فراخوانی request().host را که حذف می کنم کد مشکلی ندارد.

سوال 2 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط Saeed Zarinfam (799 امتیاز)
برچسب گذاری مجدد در 2 سال قبل توسط Saeed Zarinfam

1 جواب

0 رأی
 
بهترین جواب

چون داریم از CompletionStage استفاده می کنیم، ممکن است در زمان تغییر thread اطلاعات context از دست برود و در دسترس نباشد بنابراین باید از HttpExecutionContext در زمان باز کردن CompletionStage تکمیل شده استفاده کنیم و آن را به متد thenApplyAsync ارسال کنیم:

  @Inject HttpExecutionContext ec

  public CompletionStage<Result> message() {
    return getFutureMessage(1, TimeUnit.SECONDS)
        .thenApplyAsync(result -> ok(request().host() + " - " + result)
            , ec.current());
  }

  private CompletionStage<String> getFutureMessage(long time, TimeUnit timeUnit) {
    CompletableFuture<String> future = new CompletableFuture<>();
    actorSystem.scheduler().scheduleOnce(
        Duration.create(time, timeUnit),
        () -> future.complete("Hi!"),
        exec
    );
    return future;
  }
جواب 2 سال قبل توسط Saeed Zarinfam (799 امتیاز)

سوال های مشابه

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.15210 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0586 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.17105 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0866 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.11158 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.09144 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.06100 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.17266 بازدید
سوال 4 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط ftmh (7 امتیاز)
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0465 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...