0 امتیاز
قبل در برنامه نویسی توسط (1.1هزار امتیاز)
ویرایش شده قبل توسط

می خواهم با استفاده از متد fromJson کتابخانه GSON یک رشته JSON را به List<T> تبدیل کنم، اما کد زیر کار نمی کند:

GsonBuilder builder = new GsonBuilder();
Gson gson = builder.create();
List<Building> buildingList = gson.fromJson(result, Building.class);

1 پاسخ

+2 امتیاز
قبل توسط (1.1هزار امتیاز)

برای این کار باید از کلاس TypeToken استفاده کنید:

GsonBuilder builder = new GsonBuilder();
Gson gson = builder.create();
TypeToken<List<Building>> token = new TypeToken<List<Building>>() {};
List<Building> buildingList = gson.fromJson(result, token.getType());

سوالات مشابه

0 امتیاز
1 پاسخ 339 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 456 بازدید
+1 امتیاز
2 پاسخ 627 بازدید
+1 امتیاز
2 پاسخ 549 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 327 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 447 بازدید
...