تبدیل یک رشته JSON به List<T> با استفاده از GSON

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.18289 بازدید

می خواهم با استفاده از متد fromJson کتابخانه GSON یک رشته JSON را به List<T> تبدیل کنم، اما کد زیر کار نمی کند:

GsonBuilder builder = new GsonBuilder();
Gson gson = builder.create();
List<Building> buildingList = gson.fromJson(result, Building.class);
سوال 4 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط Saeed Zarinfam (737 امتیاز)
ویرایش 4 سال قبل توسط Saeed Zarinfam

1 جواب

+2 رأی

برای این کار باید از کلاس TypeToken استفاده کنید:

GsonBuilder builder = new GsonBuilder();
Gson gson = builder.create();
TypeToken<List<Building>> token = new TypeToken<List<Building>>() {};
List<Building> buildingList = gson.fromJson(result, token.getType());
جواب 4 سال قبل توسط Saeed Zarinfam (737 امتیاز)

سوال های مشابه

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.06141 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1171 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.12311 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.06163 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.06169 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.29394 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2167 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0481 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.05123 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.09216 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...